Afdrukken

Op de eerste dag van het nieuwe jaar wensen we elkaar een zalig, gelukkig, gezond en voorspoedig nieuwjaar toe. Een nieuw jaar, een nieuw begin. We zien allemaal uit naar een jaar waarin we corona, voorzichtig, achter ons kunnen gaan laten. De vaccins geven ons die hoop en dat vertrouwen op een nieuw begin. Toch denk ik dat onze omgang met elkaar anders zal blijven dan we gewend waren. Afstand en nabijheid blijven op gespannen voet met elkaar. Zo graag willen we elkaar omhelzen op nieuwjaarsdag, laten voelen en ervaren dat je er voor elkaar wilt zijn. Een menselijk verlangen om nabij te zijn wanneer we willen troosten bij ziekte, rouw, verdriet…. Hand in hand, of een arm om je heen. Het zegt zoveel meer dan woorden alleen. Biddend mogen we ons verlangen bij God brengen en Hem om zegen vragen over onze goede wensen en voornemens. Dat God een nieuw begin mogelijk mag maken, dat is ons gelovig vertrouwen.
We maken als parochie ook een nieuw begin. Vanaf vandaag vormen we één nieuwe parochie HH. Paulus en Ludger. Een nieuw parochiebestuur met het bekende pastorale team. De pastorale organisatie wordt aangepast aan de mogelijkheden die er lokaal zijn. Samenwerking in een groter verband daagt ons allen uit om kerk en geloven in dit deel van de Achterhoek vorm en inhoud te geven. Niet alleen voor nu maar vooral ook gericht op de toekomst, dat mensen die na ons komen hier ook een RK geloofsgemeenschap aantreffen.

“God renoveert” is een gedachte die ons aan mag spreken. De samenleving is immers voortdurend in verandering. Er leeft in mensen een verlangen naar geloof, naar God. Christenen zijn er, maar de vraag is: hoe bewust getuigen zij in hun levenshouding? Christenen mogen niet zwijgen over onrecht, niet zwijgen over het Evangelie. Als God ‘renoveert’, dan betekent dit dat Zijn heilige Geest ons aanvuurt tot ‘her-nieuwen’, zodanig dat Kerk en geloven weer bruikbaar worden naar huidige maatstaven. Dus geen onderhoud, maar renovatie. Met gelovig vertrouwen trekken we samen de toekomst in.

Aan het begin van een nieuw jaar spreek ik de wens uit dat alle 16 geloofsgemeenschappen van de nieuwe parochie, met de eigen lokale mogelijkheden, weten te groeien in geloof. Dat we samen mensen weten te inspireren en meenemen op de weg van Jezus Christus. Geloven doen we samen en hopelijk kunnen we in het nieuwe jaar dat ook werkelijk weer samen gaan vieren. Bidden we om Gods goede Geest en om zijn zegen over ieder van ons en over onze nieuwe parochie.

"De Heer zegene u en Hij behoede u, de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede." (Numeri 6, 24-26)

Diaken Cor Peters