Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Beste parochianen,
Na vele jaren in het parochiebestuur te hebben gezeten wordt het tijd om op te stappen.
In de herfst van 2009 vroeg het toenmalige bestuurslid van Noach de heer André Kempers mij op een afscheidsreceptie om zitting te nemen in het parochiebestuur van St. Paulus. Ik heb daarover niet zo lang hoeven na te denken. Het zou een taak zijn voor hoogstens 1 dag in de week.
De bedoeling was om personeelszaken op me te nemen, maar omdat er geen penningmeester in beeld was heb ik die rol al vóór de fusiedatum op me genomen.
Op 1 januari 2011 was de St. Paulusparochie een feit. Zeven parochies gingen over in één parochie. Het St. Paulusbestuur was vanaf dat moment de eindverantwoordelijke instantie. Het bestuur heeft toentertijd aangegeven dat het alleen kan functioneren in samenspraak met de locatieraden. Goed overleg met de locatieraden werd een uitdaging.
Het bestuur startte onder leiding van pastoor Hans Boogers. Hij werd ondersteund door 7 bestuursleden. De eerste kennismaking werd eind zomer van 2010 georganiseerd in hotel Reyrink in Lievelde. Een middag en avond hebben de leden bij elkaar gezeten om elkaar te leren kennen en om beleid te maken met als doel een goede ondersteuning bieden aan het pastorale team om het pastorale werk mogelijk te maken en goed overleg met de locatieraden te hebben om te groeien naar één parochie.
Vanaf het eerste moment beseften de bestuursleden dat niet alle locatieraden de parochiegedachte onderschreven. Daar moest hard aan gewerkt worden.
Er is in de periode vanaf de oprichting van de St. Paulusparochie tot aan de oprichting van de parochie HH. Paulus en Ludger veel gebeurd.


Ik noem een aantal in willekeurige volgorde zonder volledig te zijn:

  • De Calixtuskerk werd door Zijne Heiligheid Paus Franciscus verheven tot Basiliek.
  • Er zijn in al die jaren onvoorstelbaar veel overlegmomenten geweest. Bijeenkomsten met het bisdom, bestuursvergaderingen, tussentijds overleg met leden van het dagelijks bestuur, overleg met locatieraden, PCI, regionaal overleg, overleg met de fusiecommissie, functioneringsgesprekken, etc. Het dagelijks bestuur telefoneerde bijna dagelijks met elkaar. Zelfs op vakantie werd er regelmatig contact gehouden.
  • In de beginperiode kreeg de locatieraad regelmatig veel informatie via memo’s van de penningmeester. Het nieuws van het bestuur wordt nog steeds verspreid na elke bestuursvergaderingen. Op de 1e van de maand komt de Nieuwsbrief van de St. Paulusparochie uit in een digitale versie.
  • Enkele gebouwen werden opgeknapt, zowel de buiten- als in de binnenschil. Denk aan de grote restauratie de muurschilderingen van de kerk en het verplaatsen van het orgel in de Calixtus, de interne verbouwing van de kerk en restauratie van de muurschilderingen in Beltrum, de verbouwing van de sacristie in Lievelde, de aanpassingen in de kerk in Eibergen, etc. De pastorie in Lievelde, het Wit Gele kruisgebouw in Beltrum en de voormalige Mariakerk in Groenlo werden verkocht.
  • Door allerlei omstandigheden (ander werk, te druk, benoemingstermijn zat er op) wisselde het bestuur regelmatig van samenstelling. Jammer genoeg werden de vacatures niet altijd opgevuld. Het aantal bestuursleden is in de loop van jaren daarom sterk teruggelopen naar 3 personen en pastoor de Jong, hetgeen behoorlijk drukte op de hoeveelheid vrije tijd van de leden en de pastoor.
  • Het bestuur en pastoraal team hebben mooie en toekomstgerichte beleidsplannen geschreven, gepresenteerd en uitgelegd.
  • Het aantal parochianen dat aan de sacramenten deelnam liep sterk terug. Kerken moeten worden gesloten omdat het deelnemen aan de sacramenten en de zondagse viering drastisch verminderde. Het bestuur heeft daarom voorbereidingen getroffen voor herbestemming van de kerkgebouwen in Lievelde, Rietmolen, Rekken en Neede.
  • Het pastoraal team is drastisch verkleind. Herinnert u zich Dick Juin, Marga Peters, Annet Zoet, Rianne Luiten, Karel Donders en Simon Nagelmaeker nog? Van 5,1 fte in 2010 naar 3,2 fte in 2020 en werd het team enkele jaren geleden ook nog eens samengevoegd met het team in de Ludgerparochie. (Vanaf 1 februari 2021 telt het pastoraal team 2,2 fte voor de totale nieuwe parochie!)
  • Het secretariaat van St. Paulusparochie en H. Ludger is in 2017 samengevoegd.
  • De vieringen in de Calixtuskerk kunnen via kerkdienstgemist.nl gevolgd worden vanuit de huiskamer. Een mooi alternatief in deze coronatijd.

Het ging niet allemaal van leien dakje. Sommige gesprekken waren stevig. Een enkele keer moest een geschil met een parochiaan en een bedrijf worden voorgelegd aan de rechtbank. Niet de mooiste momenten.
Ook hebben we vorig jaar afscheid moeten nemen van onze penningmeester en mijn vriend Johan Lansink, die ondanks de slopende ziekte zijn taak voor de parochie tot een aantal weken voor zijn overlijden bleef uitoefenen.
Persoonlijk heb ik vele locatieraadsleden leren kennen. Het botste nog wel eens omdat centralisatie en dus bestuurlijk gezag de gesprekken in de weg stonden. Gelukkig bleef de sfeer meestal goed. Helaas heb ik ook meegemaakt dat er verwijdering ontstond. Besturen houdt in dat er soms beslissingen moeten worden genomen die haaks staan op het vasthouden van tradities. Dat heeft menig vrijwilliger pijn gedaan.
Je vraagt je zelf af: zijn de doelen die gesteld werden gehaald? Voor een deel wel. Er is hard en met veel toewijding gewerkt door velen van u en medebestuursleden om de geloofsgemeenschap op de been te houden. Het idee om één parochie te zijn leeft nog niet bij iedereen. Overleg met het parochiebestuur is nog vaak éénrichtingsverkeer. Dat zal in de nieuwe parochie hopelijk beter worden.
Financieel heeft de Paulusparochie altijd zwarte cijfers geschreven. Vele parochianen droegen bij aan het in standhouden van de parochie c.q. locatie. Hopelijk blijven vele parochianen die verantwoordelijkheid voelen.
Ik kan in ieder geval zeggen dat ik veel plezier heb beleefd aan het besturen van de parochie St. Paulus en draag mijn taak graag over aan de nieuwe vicevoorzitter Jos Rosendaal. Het was uiteindelijk geen taak voor één dag maar een taak waar zeker drie dagen in de week voor stonden.

Ik ben begonnen als onderwijzer aan de St. Paulusschool in Hengelo en eindig als bestuurslid van de St. Paulusparochie. Hoe mooi kan het zijn.
Goed dat de kardinaal besloot om uit de door de parochianen voorgestelde namen de naam van de vroegmiddeleeuwse missionaris Ludger (742-809) met die van Paulus samen te brengen in de nieuwe naam van de parochie HH. Paulus en Ludger. De fusie met de Ludgerparochie is geregeld.

Ik wens u, parochianen, vertrouwenspersoon, vrijwilligers, leden van de uitvaartgroep, organisten, dirigenten, het pastoraal team, het nieuwe bestuur en het secretariaat en iedereen die zich inzet voor de geloofsgemeenschap veel succes toe.
U allen een zalig nieuwjaar toegewenst, blijf gezond en gespaard van het coronavirus.
Gerard Slotman, vicevoorzitter en personeelsman van de voormalige St. Paulusparochie.

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

Geen evenementen