Afdrukken

In oktober 2019 hebben beide parochiebesturen besloten om op weg te gaan tot het samenvoegen van de beide parochies. U bent daarover al eerder over geïnformeerd. De gevormde fusiecommissie, o.l.v. pastoor H. de Jong en diaken C. Peters, heeft de leiding in dit proces. Van daaruit zijn er enkele werkgroepen opgericht die deeltaken op zich nemen. De fusiecommissie heeft onlangs een tussenrapportage uitgebracht aan de beide parochiebesturen en het pastorale team. We melden hier enkele belangrijke stappen tot nu toen.

De fusiecommissie heeft een oproep gedaan aan parochianen om met voorstellen voor een nieuwe parochie naam te komen. Er zijn een aantal suggesties binnengekomen. Er is inmiddels een brief met een drietal mogelijke namen naar de aartsbisschop gestuurd. Hij zal t.z.t. zijn keuze maken en de nieuwe naam vaststellen.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe parochieorganisatie. Veel werk in de parochie en locaties gebeurt nu door vrijwilligers. We voorzien dat dit niet altijd meer haalbaar is. Gedacht wordt aan professionele ondersteuning bij de (financiële) administratie zoals dit voor de salarisadministratie al gebeurt. Ook het beheer van gebouwen kan (deels) elders worden ondergebracht.
Een belangrijk punt is het werven van nieuwe parochiebestuursleden.

Daarvoor is eerder een oproep geplaatst, maar dat leverde nog niet het gewenst resultaat op. Bent u, of kent u, iemand die uw talenten als bestuurder zou willen inzetten? Laat dat pastoor De Jong dan weten.

De huidige bestuurlijke en pastorale beleidsplannen zijn de basis voor de nieuw te vormen parochie. We zitten nog midden in de uitvoering en implementatie van de afgesproken beleidspunten. Er wordt de komende tijd besproken op welke terreinen de plannen bijgestuurd of aangescherpt moeten worden.

De overige werkgroepen: personeel en vrijwilligers; financiën en administratie; gebouwen en gronden; communicatie; begraafplaatsen, zijn bezig om te inventariseren hoe zaken in de beide parochies nu geregeld zijn. Doordat er straks één nieuwe organisatie ontstaat is het belangrijk dat afspraken, tarieven en werkwijze op een lijn gaan komen. De werkgroepen zullen hun advies geven t.b.v. het nieuwe parochiebestuur.

U merkt in deze korte opsomming dat er achter de schermen veel werk verzet wordt om ervoor te zorgen dat er één nieuwe parochie kan worden opgericht. Het verzoek tot samenvoeging dient met een behoorlijk aantal documenten en gegevens rond september/oktober 2020 naar de aartsbisschop gestuurd worden. We richten ons op 1-1-2021 als ingangsdatum na de fusie.
Ook wij ervaren beperkingen die het coronavirus oplegt, maar we hopen en verwachten dat de benodigde voorbereidingen door kunnen gaan.
Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met pastoor H. de Jong.
U leest weer over de voortgang zodra er meer nieuws te melden is.

Namens de parochie fusiecommissie,
Diaken Cor Peters