24 maart 2020

Alle vieringen en bijeenkomsten tot en met Pinksteren zijn afgelast

Uitzending van viering in besloten kring op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde via kerkradio respectievelijk kerkdienstgemist.nl

Voor meer informatie zie de Pastorale brief 3 Vieren ten tijde van de Corona-crisis, dd 25 maart 2020.

Inmiddels is het ruim drie maanden geleden dat het startsein werd gegeven om de fusie van de parochies St. Ludger en St. Paulus voor te bereiden. Eerder schetste ik al de aanleiding voor deze stap.
Er zijn thans één centrale fusiecommissie en vijf adviescommissies actief.
De adviescommissies belichten de deelgebieden: personeel en vrijwilligers, financiën en administratie, gebouwen en gronden, begraafplaatsen en communicatie. Zij brengen in kaart hoe de huidige stand van zaken is en waarover afstemming bereikt moet worden.
Laat ik enkele voorbeelden geven.
In de nieuwe parochie zal één overzicht gelden van tarieven voor kerkelijke diensten. De financiële systemen moeten op elkaar aansluiten en de communicatie zal gestroomlijnd worden. Van twee websites gaan we naar één website. Het lijkt allemaal heel simpel maar alles vraagt een afweging en plan van uitvoering.
De commissies hebben onlangs naar elkaar toe verslag uitgebracht van hun activiteiten en bevindingen.

In de maand mei zullen vertegenwoordigers van de beheercommissies en pastoraatgroepen worden bijgepraat. De centrale fusiecommissie buigt zich momenteel over de vraag hoe de op te richten parochie georganiseerd zou moeten worden en hoe het toekomstige bestuur zou moeten functioneren. Dat is een enorme uitdaging in het huidige tijdsgewricht.
Bij tien van de zestien geloofsgemeenschappen in onze parochies is sprake van een herbestemming van het kerkgebouw. Sommige herbestemmingstrajecten zijn in een vergevorderd stadium, bij anderen is sprake van een impasse. Hoe ga je verder als geloofskern zonder kerkgebouw? Zijn en blijven er plaatselijk mensen die het voortouw nemen?
Dit was ook één van de onderwerpen die het pastoraal team besprak op een zogenaamde hei-dag. De voorgenomen fusie heeft namelijk ook consequenties voor het pastoraal beleid waar het team verantwoordelijk voor is. Omdat het huidige pastoraal beleidsplan tot 2021 loopt, werd teruggekeken op de afgelopen periode, gesproken over de ontwikkelingen rond vitaliteit van de geloofsgemeenschappen en de weerbarstigheid van onderling samenwerken en over de vraag hoe het toekomstige pastorale programma er uit zou moeten zien. Het team merkt op dat er een verlangen naar verandering leeft en ‘een zoeken’ om het oude op een nieuwe manier te doen. Wanneer het gaat om terugloop dan zien sommige mensen vaak alleen de versteende buitenkant van het geloof – een kerk die bijna leeg is - en hebben ze veel minder een idee wat christen-zijn inhoudt en betekent. Wanneer hun kerkgebouw sluit houdt het voor hen dan ook op. Geloven gaat echter verder dan steen en hout en de Geest kan niet gedoofd worden. Een proces van verandering vergt een lange adem en aan het doen gaat gebed vooraf.
Op de uitgezette vraag naar een nieuwe naam voor de parochie hebben negentien personen gereageerd met één of meer suggesties. De fusiecommissie heeft alles geïnventariseerd en conform de uitgangspunten aan de aartsbisschop voorgelegd.
Het streven is om voor de zomervakantie alle gegevens voor de fusie in beeld te hebben.
We houden u op de hoogte en zijn dankbaar voor alle medewerking die wij van veel parochianen ondervinden. Namens het bestuur en het pastorale team wens ik ons allen een goede opgang naar Pasen en alvast een Zalig Pasen toe!

Pastoor H.A.M. de Jong

NB. Dit artikel is gepubliceerd in het centrale parochieblad van de St. Ludgerparochie. Het artikel is opgesteld voor het ontstaan van de crisissituatie veroorzaakt door het corona-virus.

 

 

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

29 juni 2020
19:00

Werkgroep pelgrimage: wandeling