24 maart 2020

Alle vieringen en bijeenkomsten tot en met Pinksteren zijn afgelast

Uitzending van viering in besloten kring op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde via kerkradio respectievelijk kerkdienstgemist.nl

Voor meer informatie zie de Pastorale brief 3 Vieren ten tijde van de Corona-crisis, dd 25 maart 2020.

Het parochiebestuur bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie, met inachtneming van het kerkelijk recht en van hetgeen de bisschop bepaalt”. Zo luidt beknopt het doel van een parochiebestuur, omschreven in het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie in de Nederlandse Kerkprovincie. Het bestuur zorgt voor de zakelijke kant van de parochie: het beheer van roerende en onroerende zaken, financiën, het verrichten van rechtshandelingen en het nakomen van verplichtingen. Dit alles is gericht op het faciliteren van het pastoraat. Een kerkgemeenschap, een parochie is geen doel op zich, maar staat ten dienste van de verkondiging van het Evangelie van onze Heer Jezus Christus.
De voorzitter van het parochiebestuur is van rechtswege de pastoor die eindverantwoordelijk is voor het pastoraat. Hij wordt bijgestaan door zijn pastorale teamgenoten en voor de zakelijke component door de leden van het parochiebestuur. Beiden, de leden van het pastorale team en de leden van het parochiebestuur worden door de bisschop benoemd.

In het kader van de fusie komt ook de samenstelling van het nieuwe parochiebestuur in beeld.


Naast mij als voorzitter denk ik aan minimaal zes bestuursleden met de volgende taken:
-vicevoorzitter
-secretaris
-penningmeester
-bestuurslid gebouwen c.a.
-bestuurslid personeel c.a.
-bestuurslid locaties + begraafplaatsen
-bestuurslid communicatie.
Omdat het bestuur actief is in een regio met veel geloofsgemeenschappen, wordt het geholpen door een bestuur-ondersteuner of ambtelijke secretaris die geen lid van het bestuur is en door de medewerkers van het centraal secretariaat.
Ook denk ik en hoop ik een bestuur samen te kunnen stellen waarin vrouwen en mannen zitting zullen hebben en dat er een variatie in leeftijden realiseerbaar is.

Binnenkort zullen profielschetsen worden uitgebracht die gerelateerd zijn aan de organisatie van de parochie-in-oprichting. Daarbij wordt ook aangegeven wat de vereisten zijn om benoemd te kunnen worden, wat er verwacht wordt en hoe de omgeving voor de taakuitoefening er waarschijnlijk uit zal zien.
Denkt u bij te kunnen dragen aan de toekomst van de parochie? Wilt u uw talenten, tijd en energie geven aan de opbouw van onze Kerk die blijmoedig het Evangelie dient in onze mooie Oost-Achterhoek?
Graag sta ik open voor reacties! Ook vraag ik uw gebed voor deze inspanningen.

Pastoor H.A.M. de Jong

NB. Dit artikel is gepubliceerd in het centrale parochieblad van de St. Ludgerparochie. Het artikel is opgesteld voor het ontstaan van de crisissituatie veroorzaakt door het corona-virus.

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

29 juni 2020
19:00

Werkgroep pelgrimage: wandeling