24 maart 2020

Alle vieringen en bijeenkomsten tot en met Pinksteren zijn afgelast

Uitzending van viering in besloten kring op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde via kerkradio respectievelijk kerkdienstgemist.nl

Voor meer informatie zie de Pastorale brief 3 Vieren ten tijde van de Corona-crisis, dd 25 maart 2020.

Het parochiebestuur St. Paulus heeft op 3 december vergaderd. Daarbij zijn weer diverse punten ter tafel gekomen. Hieronder een overzicht...

Pastorale zaken

 • Het Vormselvoorbereidingsweekend en de Vormselviering zijn goed verlopen.
 • De locaties Rekken, Rietmolen, Neede en Eibergen (Paulus Noord) zijn weer bij elkaar geweest om te kijken hoe er nauwer samengewerkt kan worden.
 • Diaken Cor Peters heeft een intensief gesprek gehad met de locatieraad van Lievelde over de pastorale toekomst van de locatie na de “kerksluiting”.

Bestuur

 • Volgens de kerkvoorschriften moet een parochiebestuur minimaal bestaan uit de Pastoor en 4 bestuursleden. Na het overlijden van dhr. Johan Lansink is dat niet meer het geval. Daarom is er hiervoor bij het Bisdom ontheffing aangevraagd en ontvangen zodat de bestuursbesluiten ook met minder bestuursleden rechtsgeldig zijn.
 • Bestuurssamenstelling: besloten wordt dat dhr. Henk Bos naast secretaris en bestuurslid begraafplaatsen ook 1e penningmeester wordt tot aan de fusie. Dhr. Gerard Slotman wordt naast vice-voorzitter, bestuurslid personele zaken tevens 2e penningmeester.
 • Het invullen van de laatste details van de wettelijk verplicht RI&E moet nog gebeuren voordat het naar het Bisdom gestuurd wordt.
  Er is een voorbeeld van een alarmkaart voor kerkgebouwen. Bekeken wordt of dat voor Paulus ook handig te gebruiken is.
 • Alle correspondentie van kerkstroom en andere correspondentie betreffende contracten moet naar het Centraal Secretariaat. Hierover gaat een mail naar de locaties.

Personeel & vrijwilligers

 • Er volgt nog overleg met afgevaardigden van de locatieraad van Rietmolen over een dirigent voor Rietmolen.

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur

 • Voorgenomen fusie: op 16 december is een overleg waarbij de Fusiecommissie en een aantal subcommissies worden benoemd om de nodige zaken te inventariseren en te regelen voor de beoogde fusie per 1 januari 2021. Om de fusie aan te kunnen vragen bij het bisdom moet een aantal documenten overlegd worden. Als alles compleet is zal de nieuwe parochie per decreet van de Kardinaal gecreëerd worden.

Financiën

 • Tarieven: De vergoeding voor het dopen wordt een vrije gift met als adviesbedrag € 50,-.
 • Jaarrekening 2018. Er is goedkeuring van het Bisdom gekregen.
 • Begroting 2020: die voorziet in een tekort van bijna € 50.000,-. Daarvoor is een aantal oorzaken aan te wijzen : minder inkomsten uit o.a. Actie Kerkbalans en vieringen, gelijkblijvende liturgische kosten voor b.v. dirigenten, organisten, etc. en hogere automatisering- en beheerskosten. De begroting wordt vastgesteld en zal naar het Bisdom gestuurd worden.
 • Rekken heeft aangegeven minder te willen bijdragen (andere verdeelsleutel) nu ze geen weekendvieringen meer hebben. Dat gaat bij meer locaties spelen. Dit wordt meegenomen bij de besprekingen voor de financiering van de gefuseerde parochie.
 • De Passie 2020: De organisatie verzoekt het project in 2020 te ondersteunen door garant te staan voor een eventueel tekort tot maximaal € 3.500,- Dat is akkoord. De organisatie wordt verzocht om de locaties wat te spreiden en rekening te houden met de geplande vieringen in Groenlo.

Gebouwen

 • Beltrum: pastorie
  De nieuwe huurder wil de bovenverdieping huren als verblijflocatie. Er wordt bekeken of dat rendabel kan.
 • Neede
  De locatie is bezig om de mogelijkheden voor hergebruik van het kerkgebouw te onderzoeken. Er heeft zich ook een commerciële overnamekandidaat gemeld. Op 25 november j.l. is er een gezamenlijke ontmoeting van een afvaardiging van het bestuur met beide partijen geweest. Beide groepen gaan de haalbaarheid verder onderzoeken en een vervolg afspraak wordt gepland in het voorjaar van 2020.
 • Rietmolen
  Er is een stuk grond verhuurd. Ze vragen naar nieuw jachtrecht. Dit is akkoord.

Afsluiting

 • Pastoor De Jong kijkt terug op een veel bewogen jaar 2019 waarin veel is gebeurd met als dieptepunt het ziekbed en het overlijden van penningmeester Johan Lansink.

Volgende vergadering

 • De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 21 januari 2020.

-------------

Tot slot bedanken we iedereen die zich voor onze parochie heeft ingezet in 2019. Hopelijk mogen we in 2020 weer op u rekenen.
Allemaal een voorspoedig en gezegend 2020 gewenst.

 

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

21 apr 2020
19:30
Rekken, Los Hoes, Rekkenseweg 40
Afgelast: Dietrich Bonhoeffer: een mens uit één stuk, leven in verantwoordelijkheid
 
12 mei 2020
19:30
Beltrum, Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk
Afgelast: Omarm jezelf!
 
29 juni 2020
19:00

Werkgroep pelgrimage: wandeling