Verandering

Het afgelopen jaar is in de samenwerkende parochies St. Ludger en St. Paulus nieuw beleid gepresenteerd voor de komende jaren. De beleidsrichting is gebaseerd op de veranderende kerkelijke situatie. Geloofsgemeenschappen worden kleiner, kerkbezoek neemt af. Vanzelfsprekendheden rond kerk en geloven zijn weggevallen. Mensen zoeken geloof steeds minder in een gemeenschap. Het wordt lastiger om de pastorale organisatie overeind te houden, omdat het lastig is om vrijwilligers voor pastoraat en bestuur te vinden. Ook het aantal beschikbare pastores neemt af. De meest tastbare en verdrietige gevolgen van de beleidskeuzes zijn het sluiten van een aantal kerken. Toch spreken de beleidsplannen met hoop en vertrouwen over de toekomst. “Met gelovig vertrouwen de toekomst in!” Hoe gaat het verder met de lokale geloofsgemeenschappen?

Aan de slag
Een belangrijk onderdeel van mijn opdracht is om in gesprek met de lokale geloofsgemeenschappen na te denken over die toekomst, met of zonder eigen kerkgebouw. De locaties waar de kerk zal gaan sluiten heb ik bezocht en gesprekken gevoerd met de leden van de locatieraad en pastoraatgroep. Wat ik hoor is dat er emotie is om het los moeten laten van de vertrouwde kerkplek in eigen dorp. Tegelijk bespeur ik ook realiteit. Mensen zijn gaan inzien dat er keuzes gemaakt moeten worden om iets van geloof en kerk-zijn voor de langere toekomst overeind te houden. Samenwerken en samenbrengen van pastorale activiteiten is een belangrijke stap. Een tweede stap is met een dragende groep vrijwilligers verkennen waar de eigen kracht ligt. Wat kunnen we aan, waar willen we in onze gemeenschap de komende tijd werk van gaan maken? Doen we dat alleen of in samenwerking met andere geloofsgemeenschappen? Wat kan onze bijdrage zijn in het geheel van de St. Paulus Parochie? Het komende werkjaar zullen deze processen verder gaan.

Toekomst van de lokale geloofsgemeenschap
Het pastorale beleidsplan schetst een beeld van de gemeenschap. De lokale gemeenschap stimuleert en helpt om het mogelijk te maken dat gelovigen in een van de parochiekerken de eucharistie of andere sacramenten kunnen vieren. Verder hebben lokale geloofsgemeenschappen vormen van ontmoeting en gebed nodig om vitaal te blijven. Zij zoeken daarbij een eigen, bij hen passende, weg. De lokale geloofsgemeenschap is vooral een diaconale. Omzien naar elkaar, helpen waar geen helper is in de geest van Jezus Christus. Daar waar een geloofsgemeenschap meer naar buiten treedt en actief betrokken is in de samenleving zal dat vruchtbaar zijn. Het is een uitnodiging om zichtbaar te maken waar je staat als gelovigen. Daarmee bedoel ik dat het erop aankomt dat ik mij bezin op de vraag: “Wat betekent geloven voor mij? Wie is God voor mij en hoe inspireert het leven van Jezus mij?” Wanneer ik daar woorden aan kan geven, kan ik dat ook met anderen delen. De toekomst van de geloofsgemeenschappen en de parochie hangt mede af van de wijze waarop wij getuigen van ons geloof en daarbij anderen aanspreken en uitnodigen mee te doen.
Kerkgebouwen kunnen gaan sluiten, maar geloofsgemeenschappen sluiten niet! De komende jaren hangt het van ons allen af of het ons lukt lokaal geloven nieuwe vorm en inhoud te geven. Het komt erop aan om de veranderingen samen op te pakken en nieuwe wegen te zoeken én te gaan. Daar wil ik graag mijn ondersteuning en bijdrage aan blijven leveren.

Er zijn al veel parochies en vele geloofsgemeenschappen ons voorgegaan. Van nabij zie ik dat het een lange weg is om tot verandering te komen. Daar waar mensen samen op weg zijn gegaan zie ik ook bloei van het nieuwe. Om het met de woorden van de profeet Jesaja te zeggen: “Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden. Ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet?”(GvL 409) Ik wens ons moed en vertrouwen toe om het nieuwe tegemoet te gaan.
Diaken Cor Peters

Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus

Agenda

23 sept 2019
19:30

Thomas Merton-lezing
 
19 okt 2019
00:00

Romereis parochie
 
22 okt 2019
19:30

Maria in de christelijke kunst
 
20 nov 2019
19:30

Filmavond