Op de eerste dag van het nieuwe jaar  is er één eucharistieviering voor alle geloofsgemeenschappen van de parochie in het eucharistisch centrum, de H. Calixtusbasiliek.

De viering begint om 10.30 uur. Op deze Octaafdag van Kerstmis vieren we het moederschap van Maria en is het de Dag van de Vrede. We bidden op deze Nieuwjaarsdag  voor vrede in de wereld en om heil en zegen voor de wereld , de Kerk, onze relaties en voor ieder van ons persoonlijk.

Na de viering wordt er koffie en thee geschonken met een kniepertje en is er gelegenheid om elkaar het allerbeste te wensen voor 2020. Een ieder is van harte welkom.

Op Eerste Kerstdag is de H. Calixtusbasiliek in Groenlo geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur voor een bezoek aan de kerststal en bezichtiging van de feestelijk versierde basiliek.

Net als Niagara Falls en de Brandenburger Tor is ook de H. Calixtusbasiliek in hartje Groenlo oranje verlicht. Voor het eerst sluit de gemeente Oost Gelre hiermee aan bij de internationale campagne "Orange the World"; een protest tegen het geweld tegen vrouwen.

Eén op de drie
De deelname van de gemeente Oost Gelre is een initiatief van OOG. Burgemeester Bronsvoort, wethouder Jos Hoenderboom en verschillende raadsleden zijn maandagavond aanwezig bij de ‘druk op de knop’ om het licht aan te steken. Uiteraard is ook pastoor De Jong aanwezig net als de vele vrijwilligers van de H. Calixtusbasiliek. “Over de hele wereld wordt er geweld gebruikt tegen vrouwen en meisjes. Uiteraard in oorlogsgebieden maar ook gewoon dichtbij huis en ook in onze gemeente”, zo zegt de burgemeester. “Overal wordt in deze periode stilgestaan bij al dat geweld en de Groenlose Basiliek staat hiermee in het rijtje van prominente gebouwen die oranje verlicht worden. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen met geweld te maken en dat moet stoppen. Meer dan 100 landen doen mee aan deze actie.”

Rond de feestdag van de H. Caecilia (22 november), patrones van de muziek, instrumentenmakers en zangers, worden bij veel kerkkoren de jubilarissen gehuldigd. Ook dit jaar werden in diverse locaties koorleden in het zonnetje gezet en onderscheiden met eretekenen van de St. Gregoriusvereniging:

  • Beltrum: Annie Ribbers-Stoverink (60 jaar koorlid) en José Elshof-Leungen (50 jaar koorlid). Lidy te Brake-Walterbos (40 jaar koorlid) was verhinderd voor de huldiging
  • Eibergen: Mevrouw Hemmelder (40 jaar koorlid), mevrouw A. Groot Zevert (12½ jaar koorlid), de heer J. Baak (25 jaar koorlid) en de heer Th. Stotteler (25 jaar koorlid)
  • Groenlo: Herman Ueffing (60 jaar koorlid)
  • Lievelde: Jan Sloot (25 jaar koorlid)
  • Neede: Mevrouw Annie Klein Nijenhuis (50 jaar koorlid)
  • Rekken: Jos ter Woorst (40 jaar koorlid) en Huub ter Woorst (12½ jaar koorlid)
  • Rietmolen: Riek Wielens (50 jaar koorlid), Harrie Tenhagen (25 jaar koorlid) en Henk Tenhagen (25 jaar koorlid)

Wij hopen dat zij zich nog vele jaren met veel plezier inzetten voor de muzikale ondersteuning van de vieringen in onze parochie.

(foto: Huldiging in Neede; fotograaf: Ard Klein Nijenhuis)

Met de Advent begint een tijd van bezinning, van verlangen naar verzoening en een nieuw begin. In de Bijbel lezen we dat God mensen die verkeerd hebben gehandeld, de kans wil geven om opnieuw te beginnen, dat zij zich bekeren en hun leven beteren.
Daarom gaf Hij aan de Kerk een prachtig geschenk: het sacrament van de verzoening. Na een tijd op de achtergrond te zijn geraakt, ontdekken gelovigen opnieuw of voor het eerst de heilzame werking van de biecht. Niet het dwangmatige en ‘het rijtje met de suikerpot’ van vroeger, maar een open en volwassen gesprek over het leven: over kansen, teleurstellingen, falen en verlangen.
We kunnen bidden om vergeving, maar als we uitspreken wat op ons drukt mogen we horen dat we aan Gods vergeving niet hoeven te twijfelen. Deze is écht, wanneer we ons hart openen, berouw hebben en het voornemen om ons leven te beteren.
Ter voorbereiding op Kerstmis is er biechtgelegenheid op vrijdag 20 december voor en na de eucharistieviering van 9.00 uur, op zondag 22 december na de eucharistieviering van 10.30 uur en op maandag 23 december van 17.00 tot 18.00 uur, in de Calixtusbasiliek te Groenlo.
Buiten genoemde tijden kunt u ook contact opnemen met één van de priesters (pastor Den Hartog, 06-57330330; pastoor De Jong, 06-12379793).

De Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde organiseert dit jaar voor de 8e keer een kerstsamenzang. De reacties waren de afgelopen jaren steeds zeer lovend en positief.
Dit jaar is de kerstsamenzang op zondag 15 december. U bent ’s middags om 16.00u van harte welkom in de stemmig aangeklede R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming in Beltrum.

In het Aartsbisdom Utrecht start op de Eerste zondag van de Advent (zondag 1 december 2019) een ‘Jaar van de Eucharistie’, dat loopt tot Christus, Koning van het Heelal (22 november 2020). In de aanloop naar dit jaar heeft kardinaal Eijk een pastorale brief geschreven, getiteld: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven’. Als pastoraal team werken wij aan de samenstelling van een programma van activiteiten voor dit bijzondere jaar.
We starten op zondag 1 december met een eucharistieviering om 10.30 uur in het eucharistisch centrum van onze St. Paulusparochie, de H. Calixtusbasiliek in Groenlo. Op deze zondag is dit de enige viering in de St. Paulusparochie.
Kardinaal Eijk spreekt in de brief op de eerste plaats zijn grote dankbaarheid uit voor het gegeven dat “in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht velen – priesters, diakens, pastoraal werkers en anderen, onder wie veel vrijwilligers – met geloof, liefde en toewijding zorgen dat op tal van plaatsen de Eucharistie gevierd kan worden.”
Hij benadrukt dat “de deelname aan de Eucharistie in geloof en overgave het meest intensieve sacramentele Godscontact tot stand brengt dat er in deze wereld bestaat. Het valt daarom te betreuren dat veel katholieken daar niet van doordrongen zijn en slechts circa 4 à 5 procent van hen deelneemt aan de Eucharistievieringen in onze kerken, op zondag, die we de ‘Dag des Heren’ noemen, omdat dit de dag is waarop de Heer uit de dood is verrezen.” Met het doel “om ons allen te doordringen van deze betekenis van de Eucharistie, waarin we heel het paasmysterie vieren, dat wil zeggen Jezus ontmoeten in zijn lijden, sterven en verrijzen, roept het Aartsbisdom Utrecht een Jaar van de Eucharistie uit,” zo licht kardinaal Eijk de reden voor dit bijzondere jaar toe.
“We hopen dat niet alleen praktiserende katholieken, de kerkgangers, van de inhoud van deze brief kennis zullen nemen en hierdoor en door de speciale activiteiten in het Jaar van de Eucharistie in hun geloof in dit sacrament zullen worden gesterkt. Tevens is het zaak te bidden – met name in de voorbeden tijdens de vieringen – dat katholieken die de zondagse vieringen wellicht zelden of nooit meer bezoeken, de waarde van de Eucharistie mogen herontdekken en de draad van de zondagse deelname aan de viering ervan weer zullen oppakken. Dit kan ook gebeuren als zij zien hoe overtuigde gelovigen de liefde die zij van Christus in de Eucharistie ontvangen, doorgeven in hun liefde en aandacht voor medemensen die in nood verkeren of het minder hebben. Kortom, we hopen en bidden dat alle katholieken de Eucharistie (weer) als het kloppend hart van hun geloofsleven mogen beleven.”
Pastoor H.A.M. de Jong

Klik hier om de pastorale brief te downloaden. Er liggen ook meeneem-exemplaren in de kerk.

 

Al een aantal jaren wordt door de Beleidsadviesgroep Diaconie de Sint Maartenprijs uitgereikt binnen het werkgebied van de Sint Paulusparochie. De prijs wordt uitgereikt aan een organisatie of persoon die zich heeft ingezet voor een bijzonder diaconaal doel. De uitreiking vindt altijd plaats rond 11 november,de feestdag van Sint Maarten. Sint Maarten staat door het delen van zijn mantel met een bedelaar symbool voor de diaconie.  In het werkgebied van onze parochie vinden, naar voorbeeld van Sint Maarten, tal van diaconale projecten plaats. Soms zijn het in het oog springende activiteiten soms zijn het kleine activiteiten en gebeurt het in stilte. Het kunnen allerlei activiteiten zijn, kerkelijk of niet kerkelijk maar dienstbaarheid aan de samenleving is hierbij telkens het sleutelwoord. Hieronder vindt u de toespraak uitgesproken tijdens de uitreiking van de Sint Maartenprijs:

Als voorzitter van deze groep is het mij een eer om vandaag de Sint Maartenprijs uit te mogen reiken aan het comité Dodenherdenking Eibergen. U bent als vertegenwoordigers van dit comité verantwoordelijk voor de jaarlijkse herdenking. Het komend jaar staat deze herdenking in het teken van 75 jaar bevrijding. Zo lang geleden maar voor velen nog zo vers in het geheugen. 

Het parochiebestuur St. Paulus heeft op 10 september vergaderd. Daarbij zijn weer diverse punten ter tafel gekomen. Hieronder een overzicht...

In de vier weken voor Kerstmis, de adventsperiode, vragen wij uw aandacht en uw bijdrage voor een project dat ten goede komt aan moeders en jonge kinderen.
Wie moeder wordt / moeder is, weet dat het leven dan wezenlijk verandert. Opeens maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar maar ook toekomst en hoop. Hoop op een betere toekomst voor de kleinen en kwetsbaren. Hoop ook dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem.
In deze adventsperiode vragen wij uw aandacht voor een project in El Salvador.

Op zaterdag 21 september vertrokken we om 07:15 uur met 4 misdienaars uit onze parochie naar Utrecht. Liefst 230 misdienaars en acolieten namen deel aan de Tarcisiusdag van het Aartsbisdom Utrecht. Dat waren er zo’n 100 meer dan vorig jaar oktober; net als toen was het een prachtige zonnige dag. De misdienaarsdag startte met een processie naar de kathedraal, waar kardinaal Eijk hoofdcelebrant was tijdens de Eucharistieviering.
Na de lunch splitste de groep zich op in acht deelgroepen die elk twee activiteiten deden: een actief spelelement en een inhoudelijke quiz.

Het parochiebestuur St. Paulus heeft op 16 oktober vergaderd. Daarbij zijn weer diverse punten ter tafel gekomen. Hieronder een overzicht...

De Commissie Ontmoeting & Inspiratie belooft u weer een boeiende en inspirerende avond. U bent op woensdag 18 december om 19.30 uur van harte uitgenodigd in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum. Om 19.15 uur staat de koffie/thee klaar. De entree is gratis, een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld.
Bach componeerde zijn Weihnachtsoratorium voor de liturgische vieringen tijdens de kerkelijke hoogtijdagen tussen Eerste Kerstdag en Driekoningen rond de jaarwisseling van 1734-35.
Het werk bestaat uit zes delen, zes 'losse' cantates, die wij als één geheel moeten beschouwen. Wat hun vorm betreft lijken ze erg veel op de Matthäus- en de Johannespassion: de tekst uit het evangelie wordt becommentarieerd door recitatieven, aria's en koralen.
De wijze waarop Bach met deze teksten uit de heilige Schrift omgaat, is een vorm van Schriftuitleg. Daartoe dienen hem de teksten van de aria's en de recitatieven, maar de grootste zeggingskracht gaat uit van Bachs muziek zelf. Daarin laat hij horen en zien, hoe het Woord van God ook aan hem geschiedt.
Onder leiding van Ad de Keyzer, medewerker van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, zullen wij luisterend en overwegend met Bach op weg gaan naar Kerstmis.

De voorbereidingen voor de Kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken in Berkelland zijn al in september gestart. Eind oktober hebben de door de Sociale Dienst Oost-Achterhoek, de stichting Schuldhulp Op Maat en de Voedselbank geselecteerde cliënten het aanbod gekregen om een kerstpakket te ontvangen. Van 4 t/m 15 november kunnen zij aangeven dat ze van dit aanbod gebruik willen maken (telefonisch of per e-mail). De verwachting is dat er ca. 460 pakketten worden aangevraagd. Zodra het exacte aantal pakketten bekend is worden deze besteld bij de supermarkt. Medio december kunnen de pakketten worden afgehaald. 
Om de verwachte kosten (€ 19.800,-) te dekken worden er collectes gehouden in de kerken en ontvangt de Stichting Kerstactie giften van diaconieën, bedrijven en particulieren.

Het parochiebestuur St. Paulus heeft op 6 augustus 2019 vergaderd. Daarbij zijn weer diverse punten ter tafel gekomen. Hieronder een overzicht...

Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus

Agenda

13 dec 2019
20:00
Lichtenvoorde, H. Bonifatiuskerk
Concert Neva Ensemble
 
14 dec 2019
20:00
Eibergen, r.-k. H. Mattheüskerk
Kerstconcert
 
15 dec 2019
16:00
Beltrum, OLV ten Hemelopnemingkerk
Kerstsamenzang
 
18 dec 2019
19:30
Beltrum, O.L.V. ten Hemelopnemingkerk
Spiritualiteit van het Weihnachtsoratorium
 
18 dec 2019
19:30
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Kerstconcert Ulfts Mannenkoor
 
21 dec 2019
12:00
Winterswijk, H. Jacobuskerk
Kerstengelen kijken?
 
21 dec 2019
19:00
Lichtenvoorde, H. Bonifatiuskerk
Inspiratie voor Kerst
 
21 dec 2019
19:30
Zieuwent, H. Werenfriduskerk
Messiah van G.F. Händel
 
21 dec 2019
19:30
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Kerstconcert muziekvereniging
 
22 dec 2019
12:00
Winterswijk, H. Jacobuskerk
Kerstengelen kijken?