24 maart 2020

Alle vieringen en bijeenkomsten tot en met Pinksteren zijn afgelast

Uitzending van viering in besloten kring op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde via kerkradio respectievelijk kerkdienstgemist.nl

Voor meer informatie zie de Pastorale brief 3 Vieren ten tijde van de Corona-crisis, dd 25 maart 2020.

In oktober 2019 hebben beide parochiebesturen besloten om op weg te gaan tot het samenvoegen van de beide parochies. U bent daarover al eerder over geïnformeerd. De gevormde fusiecommissie, o.l.v. pastoor H. de Jong en diaken C. Peters, heeft de leiding in dit proces. Van daaruit zijn er enkele werkgroepen opgericht die deeltaken op zich nemen. De fusiecommissie heeft onlangs een tussenrapportage uitgebracht aan de beide parochiebesturen en het pastorale team. We melden hier enkele belangrijke stappen tot nu toen.

De fusiecommissie heeft een oproep gedaan aan parochianen om met voorstellen voor een nieuwe parochie naam te komen. Er zijn een aantal suggesties binnengekomen. Er is inmiddels een brief met een drietal mogelijke namen naar de aartsbisschop gestuurd. Hij zal t.z.t. zijn keuze maken en de nieuwe naam vaststellen.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe parochieorganisatie. Veel werk in de parochie en locaties gebeurt nu door vrijwilligers. We voorzien dat dit niet altijd meer haalbaar is. Gedacht wordt aan professionele ondersteuning bij de (financiële) administratie zoals dit voor de salarisadministratie al gebeurt. Ook het beheer van gebouwen kan (deels) elders worden ondergebracht.
Een belangrijk punt is het werven van nieuwe parochiebestuursleden.

Het parochiebestuur St. Paulus heeft op 5 mei vergaderd. Daarbij zijn weer diverse punten ter tafel gekomen. Hieronder een overzicht...

Op 14 juni, de tweede zondag na Pinksteren, vieren we het Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus: Sacramentsdag. We vieren dat Jezus Christus zichzelf onder de gedaanten van brood en wijn aan ons geeft als voedsel en voortdurend onder ons wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. De eerbied die we in onze Kerk voor deze eucharistische gaven kennen, wordt op deze feestdag tot uitdrukking gebracht. Op veel plaatsen trok voor de coronacrisis de sacramentsprocessie uit, waarbij de geconsacreerde Hostie in een monstrans door de straten werd gedragen.
Dit jaar is het Jaar van de Eucharistie. Een bijzonder jaar en ook ongekend, waarin de Heilige Eucharistie door de meeste mensen niet fysiek meegevierd kan worden! Het online vieren, de geestelijke communie: ze maken dat we ons toch verbonden mogen weten met Jezus Christus. Zijn aanwezigheid en werkzaamheid in onze wereld kan door geen enkele beperking opgelegd worden.
In het Eucharistisch Centrum van de St. Paulusparochie (H. Calixtusbasiliek te Groenlo) zal Sacramentsdag ook worden gevierd met een plechtig Lof, waarin het Allerheiligste Sacrament ter aanbidding wordt uitgesteld. De aanvang van dit Lof is 17.00 uur en de dienst is toegankelijk voor maximaal 30 kerkgangers die zich tevoren aanmelden. Via kerkdienstgemist.nl en de kerkradio is dit Lof thuis mee te vieren.
Pastoor H.A.M. de Jong

Ambtenaar zijn gaf niet die invulling aan zijn leven die hij zocht. Er moest meer zijn in het leven. Dat heeft ruim 30 jaar geleden ervoor gezorgd dat, inmiddels pastoor De Jong, begon aan een nieuwe studie, de opleiding tot priester in de Rooms-Katholieke kerk. Op 17 juni 1995 resulteerde deze levenskeuze tot de priesterwijding door Kardinaal Simonis. Na diverse aanstellingen in andere parochies is pastoor De Jong per 2 oktober 2011 benoemd tot eindverantwoordelijke van de St. Paulusparochie. Met de installatieviering in de Calixtuskerk op zondag 2 oktober begon zijn werk als priester en als pastoor in onze parochie.

Hoe pastoor de Jong zijn priesterschap sinds 1995 ervaart is mooi verwoord in een artikel op de parochiewebsite van de hand van Eveline Zuurbier.

Het bestuur van de St. Paulusparochie herkent onze pastoor daar helemaal in. De benoeming tot pastoor maakt van een priester meteen voorzitter van het parochiebestuur en richting bisdom eindverantwoordelijke voor alles wat er goed en minder goed gaat in een parochie. Als pastoor wordt van een priester, een man met een roeping, verwacht dat hij ook een vaardig bestuurder is. Twee nogal verschillende capaciteiten.

Het bestuur heeft het met pastoor De Jong dan ook enorm goed getroffen. Zelf is hij daar bescheiden over: “Ik doe ook maar mijn best” of iets van gelijke strekking hoor je dan. Regelmatig probeert het bestuur het enthousiasme van deze gedreven man wat te temperen om niet overwerkt te raken.

Want het is niet niks: pastoor te zijn in deze tijd van kerkelijke teruggang, met een klein pastoraal team, met ouder wordende vrijwilligers waar de kerkorganisatie grotendeels op draait, met herbestemming van kerkgebouwen, met een steeds groter wordende parochie, met  groeperingen die op zijn tijd denken nog te leven in de kerkelijke hoogtijdagen van weleer.  Voeg daarbij de complexer wordende wet- en regelgeving en de complicerende factor “Corona”, een virus dat in korte tijd het leven van de parochianen en alle kerkelijke activiteiten op de kop zette, en je hebt wat je noemt “een uitdagend werkklimaat”. 25 jaar geleden zou niemand dat in een functieomschrijving van “Pastoor” hebben beschreven of zelfs maar verwacht.

Deze maand is pastoor H.A.M de Jong (58) een kwart eeuw priester in een tijd waarin we lege kerken zien door de coronapandemie en volop in een voorbereidingsjaar zitten van de grote parochiefusie om in de nabije toekomst het pastoraat te kunnen uitvoeren. Des te meer klinken de woorden van Simonis tot hem door, toen deze toenmalige kardinaal hem als beginnend student in het bisschoppelijk paleis in Utrecht ontbood en zei: ‘Je komt als geroepen’. Zo begon de grote opdracht van het priesterschap voor de pastoor. Eerst was daar de zesjarige studie aan Bovendonk voor nodig met de stage en na de wijding de benoeming in de parochies.

Een zilveren priesterfeest zoals we dat traditioneel met een plechtige eucharistieviering vieren, zal het niet worden. Geen geelwitte vlaggen aan de basiliek, geen koor dat zingt, geen gevulde kerk met familie, vrienden en (oud-) parochianen en geen koffie met taart nadien.
In plaats daarvan gaat pastoor De Jong met zijn huisgenote Joke Heemink naar Wilnis om daar het graf van zijn ouders, broer en schoonzus te bezoeken. “Dat doe ik heel bewust uit dankbaarheid. Ik vind het een fijne gedachte dat mijn ouders hebben meegemaakt dat ik priester werd. Toen ik ze vertelde dat ik priester wilde worden, gaven ze de reactie: ‘als je denkt dat je zo gelukkig wordt, moet je het doen’. Ik was blij met die nuchtere reactie. Geen druk, geen hoge verwachtingen. Heel vroeger vonden ouders het doorgaans een eer dat een zoon priester werd. Mijn ouders vonden het helemaal bij mij passen, maar hadden elke andere keuze gerespecteerd.”

Op 17 juni 1995 werd hij tot priester gewijd door kardinaal Simonis. Hij was toen net 33. Van die stap heeft hij 25 jaar later geen seconde spijt. Het was wel een heel andere tijd. De tijd van de polarisatie. De Acht Mei Beweging en het Contact Rooms-Katholieken waren elkaars opponenten. Ik heb me nooit in welk hokje ook laten duwen. Wanneer mij gevraagd werd: “Voor wie ben je?” heb ik wel eens ludiek gezegd: “Voor Jezus, en aan zijn club heb ik meer dan mijn handen vol”.

Het zou eind mei met een feestelijke eucharistie gevierd worden, maar corona zette er ook hier een streep doorheen.
Het dameskoor van de geloofsgemeenschap H. Mattheus Eibergen heeft haar 60ste bestaansjaar herdacht. Zij is dus nog niet met pensioen, ook al beginnen de jaren voor de meeste koorleden te tellen!
Het dameskerkkoor werd in mei 1960 opgericht, omdat het herenkoor door-de-week te weinig mannen op de been kon brengen voor de huwelijks- en uitvaartmissen.
Koren zijn de meest locatiegebonden groepen. De dames van Eibergen hebben zichzelf gelukkig niet vastgelegd voor alleen hun eigen locatie. Zo zijn ze ook dienstbaar aan de liturgische vieringen in het eucharistisch centrum van de parochie, de H. Calixtusbasiliek in Groenlo en in de diverse zorgcentra. Er zijn klankvolle combinaties gemaakt met de dames van Groenlo en sommige leden zingen ook van harte hun partij mee in het Paulus-brede projectkoor Laudate Dominum.

De Caeciliakerk in Neede (Borculoseweg 43) is open voor individueel bezoek, stil gebed, kaars opsteken elke woensdag van 9.30 uur tot 11.00 uur.
I.v.m. een uitvaartdienst is woensdag 15 april de kerk open van 9.30 uur tot 10.00 uur.
Ook kunt u producten brengen voor de Voedselbank.
Ook kunt u een palmtakje meenemen.
De kerk is toegankelijk via het Achterhuis, staande voor de kerk, aan uw linkerhand.
Welkom!

Begin februari begon al de voorbereiding van de jaarlijkse Paulusdag. Dit jaar zouden we allemaal welkom zijn in het mooie Rekken. De lokale voorbereidingsgroep onder leiding van Carolien Reinders en Maria Karnebeek had al het nodige voorwerk verricht en kon de stuurgroep Paulusdag een mooi programma presenteren.
Maar de coronapandemie laat ook hier haar bedroevende invloed gelden.
De Paulusdag kan vanwege alle beperkingen op 28 juni helaas niet doorgaan. Jammer maar het is niet anders. Bedankt voorbereidingsgroep en stuurgroep!

Namens het parochiebestuur,
pastoor H.A.M. de Jong

Inmiddels is het ruim drie maanden geleden dat het startsein werd gegeven om de fusie van de parochies St. Ludger en St. Paulus voor te bereiden. Eerder schetste ik al de aanleiding voor deze stap.
Er zijn thans één centrale fusiecommissie en vijf adviescommissies actief.
De adviescommissies belichten de deelgebieden: personeel en vrijwilligers, financiën en administratie, gebouwen en gronden, begraafplaatsen en communicatie. Zij brengen in kaart hoe de huidige stand van zaken is en waarover afstemming bereikt moet worden.
Laat ik enkele voorbeelden geven.
In de nieuwe parochie zal één overzicht gelden van tarieven voor kerkelijke diensten. De financiële systemen moeten op elkaar aansluiten en de communicatie zal gestroomlijnd worden. Van twee websites gaan we naar één website. Het lijkt allemaal heel simpel maar alles vraagt een afweging en plan van uitvoering.
De commissies hebben onlangs naar elkaar toe verslag uitgebracht van hun activiteiten en bevindingen.

Door de maatregelen om het Covid-19-virus tegen te gaan is de geplande bestuursvergadering in maart niet door gegaan, net als (bijna) alle andere kerkelijke activiteiten.
In overleg is er een vergadervorm gevonden waarbij de verplichte coronamaatregelen in acht genomen konden worden. Dat vond plaats op 16 april 2020 met een sterk verkorte agenda.

Het parochiebestuur bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie, met inachtneming van het kerkelijk recht en van hetgeen de bisschop bepaalt”. Zo luidt beknopt het doel van een parochiebestuur, omschreven in het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie in de Nederlandse Kerkprovincie. Het bestuur zorgt voor de zakelijke kant van de parochie: het beheer van roerende en onroerende zaken, financiën, het verrichten van rechtshandelingen en het nakomen van verplichtingen. Dit alles is gericht op het faciliteren van het pastoraat. Een kerkgemeenschap, een parochie is geen doel op zich, maar staat ten dienste van de verkondiging van het Evangelie van onze Heer Jezus Christus.
De voorzitter van het parochiebestuur is van rechtswege de pastoor die eindverantwoordelijk is voor het pastoraat. Hij wordt bijgestaan door zijn pastorale teamgenoten en voor de zakelijke component door de leden van het parochiebestuur. Beiden, de leden van het pastorale team en de leden van het parochiebestuur worden door de bisschop benoemd.

In het kader van de fusie komt ook de samenstelling van het nieuwe parochiebestuur in beeld.

De aktie Kerkbalans in Eibergen is in eerste instantie door administratieve problemen en later door de coronamaatregelen sterk vertraagd. Daarom het verzoek aan de parochianen van de H. Mattheus om, indien u nog geen toezegging heeft gedaan, via mail uw toezegging aan de kerkbijdrage te doen. Het mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U kunt uw bijdrage vervolgens overmaken op rekeningnummer NL58 RABO 03164 100 04 ten name van St Paulus Eibergen. Onder vermelding: Kerkbijdragen H. Mattheus-locatie Eibergen.
Wij hopen op uw medewerking en begrip!

Hieronder enkele foto's die een goede indruk geven van de activiteiten die zijn georganiseerd ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie in de St. Paulusparochie.

De communicanten hebben o.a. deelgenomen aan de Paasactie 2020 voor de voedselbank. De heer Theo Elzinga is twee keer geweest in respectievelijk Lichtenvoorde en Groenlo om de groep communicanten en hun ouders te informeren en vertellen over het werk van de voedselbank en de noodzaak hiervan ook in onze eigen omgeving. De kinderen hebben een mooie kleurplaat en groet hierbij gemaakt.

De Mariakapel van de H. Mattheuskerk in Eibergen is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Uiteraard is het dan ook mogelijk om een kaarsje aan te steken.

U bent van harte welkom!

De “Kathedraal van de Achterhoek”, De Sint-Werenfriduskerk in Zieuwent.

Tot het jaar 1900 wordt in Zieuwent ' gekerkt' in de oude Sint Werenfried, een zogenaamde 'waterstaatskerk", gebouwd rond 1795 en in 1837 al eens vergroot omdat hij te klein was geworden.
In de jaren 90 van de 19e eeuw zijn de plannen gesmeed voor de bouw van de nieuwe kerk; de Oude Sint Werenfried is inmiddels weer te klein en bouwvallig bovendien. Rond 1898 zijn de plannen voor de nieuwbouw doorgesproken en kan in het voorjaar van dat jaar worden gestart met de realisatie.
Henricus Sanderink, afkomstig uit de Lutte bij Oldenzaal, is de Bouwpastoor. In 1895 is hij tot pastoor te Zieuwent benoemd en hij weet bij het bisdom te bewerkstelligen dat in Zieuwent een grootse majestueuze tempel wordt gebouwd. Architect is J.W. Boerbooms uit Arnhem, leerling van de bekende architect (de architect van de neogotiek) Pierre Cuypers, ontwerper onder andere van het centraal Station en het Rijksmuseum te Amsterdam.
Hoewel Zieuwent slechts een bescheiden plaatsje is, is het al van verre zichtbaar dankzij de monumentale Sint-Werenfriduskerk die hoog oprijst in het landschap.
De kerk is elke dag geopend. De openingstijden zijn 09.30 uur tot 16.30 uur.
Op de kerkbanken liggen kussens om op plaats te nemen en de prachtige kerk en de rust die het uitstraalt in u op te nemen. Er zijn prachtige muurschilderingen en glas-in-lood ramen.
In de kerk kunnen bezoekers een audiotour volgen. Oortjes hiervoor liggen in de kerk, deze sluit je aan op uw smartphone en een stem vertelt het verhaal van de kerk en haar interieur. Er zijn in totaal 13 luisterplaatsen. Op afspraak worden er rondleidingen verzorgd.
Achter de kerk is een ‘Hof van Lof’ aangelegd. Hierin groeien bomen, bloemen en planten met een bijzondere religieuze betekenis.

Zieuwent heeft een beheercommissie, deze bestaat uit 4 vrijwilligers, en een Pastoraatgroep, deze bestaat tevens uit 4 vrijwilligers. Allen dragen met zorg hun taak uit.
Zieuwent beschikt daarnaast over een groot aantal vrijwilligers die betrokken zijn bij de kerk.
Op allerlei mogelijke gebieden zetten zij zich in voor de kerk. Zonder hen was veel niet mogelijk geweest.
Zieuwent werkt al jaren samen in HaZiMa verband (Harreveld, Zieuwent en Mariënvelde). Dit is in het verleden ontstaan. Samen worden er activiteiten georganiseerd zoals de ontmoetingsmorgen, en de koren van deze kerken treden gezamenlijk op.

Een nieuwe tijd is aangebroken. Dat is ons allen niet ontgaan. In de omringende dorpen is de sluiting van hun kerk een feit. Er zijn grote zorgen voor de toekomst van de kerkgebouwen. Zoeken naar een herbestemming waarbij plaatselijke initiatieven een rol kunnen spelen. Maar deze realiteit roept emoties op. Emoties van een ieder die bij de kerk betrokken is.
De Werenfriduskerk mag nog open blijven en we proberen samen met de werkgroepen en vrijwilligers nog veel mooie initiatieven te ontplooien.
In de kerk vinden jaarlijkse concerten plaats zoals de Matthäus Passion en de Messiah. De Mastreechter Staar werd gestrikt voor een optreden. Daarnaast heeft er een mooi artikel gestaan over de kerk in het toeristen magazine “Zomer in de Achterhoek”. Hiervan zijn zelfs TV opnames gemaakt door TV-Gelderland.
En waar we heel trots op zijn is de Pauselijke onderscheiding die is toegekend door de paus aan Dhr. Bennie Venderbosch. Hij heeft de Pro Ecclesia Et Pontifice ontvangen, voor al zijn werkzaamheden die hij heeft gedaan voor de kerk. Misschien heeft u het gezien op TV Gelderland!
De inwoners van Zieuwent zijn trots op hun kerk. We willen graag het sociale aspect van het kerk-zijn uitdragen, naar elkaar omzien en aandacht voor elkaar. En wat zeker in deze tijd belangrijk is: open en gastvrij zijn.

 

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

29 juni 2020
19:00

Werkgroep pelgrimage: wandeling