9 juni 2020

Vieringen tot 1 september

Tot 1 juli zijn er op uitsluitend kerkvieringen op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde om 9.30 uur. Hiervoor moet u zich aanmelden op donderdagmorgen voorafgaand aan de viering tussen 9.00 uur en 12.00 via telefoonnummer 06- 82 60 48 63.
De uitzending van de vieringen is te volgen via kerkdienstgemist.nl

Vanaf 1 juli gaat aanmelden voor de viering via een digitaal reserveringssysteem. Zie hier voor een handleiding.

Voor meer informatie zie de Pastorale nieuwsbrief 4 en Vieringen en activiteiten tot 1 september. Bij de vieringen moeten we rekening houden met het protocol kerkelijk leven zoals dit door de bisschoppen is vastgesteld.

Donderdag 16 juli is het Inloophuis Neede voor het eerst sinds lange tijd weer open geweest. Uiteraard zijn de nodige maatregelen getroffen om verantwoord open te kunnen gaan. Alle gastheren en gastvrouwen draaien weer mee. We mochten 7 gasten begroeten.

Vanaf volgende week zonderdag (23 juli) is er een vernieuwde zaalindeling zodat er ruimte is voor maximaal 10 gasten. Door te gaan werken met 4 eilandjes van 3 stoelen zijn er 2 extra zitplaatsen ontstaan. Alle gasten kunnen nu niet aan dezelfde tafel zitten, maar er kunnen eenvoudiger groepjes gevormd worden, wat de communicatie bevordert. Spelletjes (bijv. Rummikub) zijn wel toegestaan, maar alleen met handschoenen aan.

De heropening van het Inloophuis Neede is ook op de website www.inloophuisneede.nl gepubliceerd (incl. de geldende regels voor gasten).

De werkgroep Ontmoeting en Inspiratie brengt graag een voordracht van Prof. Dr. Norbert Köster van de universiteit Münster over "De kerstening van de Berkelregio en het Münsterland" onder onze aandacht.
Deze wordt gehouden op 19 augustus 2020 18.00 in kult Westmünsterland, Kirchplatz 14, 48691 Vreden, 0049 - 02861/6818260, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De oude Saksische goden hadden hun tijd er op zitten toen het christendom in de Berkelregio zijn intrede deed. Hoe die moeilijke, langdurige en radicaal geestelijke omwenteling plaatsvond zal de kerkhistoricus van de universiteit Münster, Prof. Dr. Norbert Köster en met de aanwezigen bespreken. Hij zal zich vooral richten op het begin, de overtuigde pleitbezorgers en de nieuwe structuren van de geloofsomwenteling in de Berkelregio en Münsterland en zijn talrijke feiten, inzichten en onderzoeksresultaten delen.

Groenlo, 8 juli 2020

Beste parochianen van de geloofsgemeenschap H. Caecilia te Rietmolen,

Wij stellen u hierbij in kennis van de gebeurtenissen en de ontstane situatie met betrekking tot de voormalige locatieraad van de geloofsgemeenschap Rietmolen.

Wij hadden u willen informeren met een toelichting op deze situatie middels de Dorpskrant. Hoewel wij meenden tijdig onze kopij digitaal te hadden ingediend, bleek dat wij dit via de brievenbus bij de St. Jozefschool hadden moeten doen. Hierop berichtte de redactie van de Dorpskrant ons per omgaande dat plaatsing pas na de zomervakantie mogelijk zou zijn.

Dat vinden wij erg laat en gelet op het belang voor u wordt dit bericht huis-aan-huis aangereikt.

Omdat u door het artikel van de voormalige locatieraadsleden in de Dorpskrant eenzijdig en niet volledig geïnformeerd bent, sturen wij u hierbij de twee ingediende berichten, te weten:

  1. een bericht waarin u geïnformeerd wordt over het ontslag van de locatieraad;
  2. het schrijven van de locatieraad (middels een open brief) van 15 juni jl. gericht aan pastoor H. de Jong van de St. Paulusparochie, waar Rietmolen onder valt;

Het bestuur zal verdere stappen ondernemen om de inbreng vanuit de locatie Rietmolen weer vorm te geven waarbij samenwerking wordt gediend in het belang van de parochianen.

Voor reacties of vragen kunt u zich wenden, tot het centraal secretariaat in Groenlo.

Ondanks alle commotie en ook beperkingen die deze tijd met zich brengt, wensen wij u een goede zomervakantieperiode toe!

Parochiebestuur St. Paulus

Het parochiebestuur St. Paulus heeft op 25 juni vergaderd. Daarbij zijn weer diverse punten ter tafel gekomen. Hieronder een overzicht...

Na ruim 3 maanden is het weer mogelijk om Taizé-vieringen te houden. Uiteraard nemen we alle maatregelen in acht om te voorkomen, dat we elkaar besmetten. Dat betekent helaas ook, dat we niet samen kunnen zingen, maar dat er maar door 1 persoon gezongen kan worden, op een veilige afstand van 6 meter van alle anderen.
Zoals gebruikelijk in de zomermaanden vinden ze in de Calixtusbasiliek aan de Nieuwstad in Groenlo plaats, de eerste keer weer op woensdag 8 juli.
Elke 2e en 4e woensdag van de maand nodigt de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde u van 19.00u tot 19.45u voor een Taizé-viering.
De gezangen zijn speciaal voor de gebedsvieringen in Taizé (Frankrijk, www.taize.fr) gecomponeerd. Deze korte liederen zijn meditatief. Ze worden gedurende enkele minuten herhaald om afleidende gedachten tot rust te laten komen en de gebedstekst van het lied goed door te laten dringen. Mede door de eenvoud van de liederen en de herhalingen zijn ze makkelijk mee te zingen, ook als ze meerstemmig gezongen worden.
Ook kenmerkend voor Taizé-vieringen is het moment van stilte.

Groenlo, 16 juni 2020

Op 16 juni, aan de vooravond van zijn 25-jarig priesterjubileum, heeft pastoor De Jong van de St. Paulusparochie de kerk in Lievelde weer in gebruik gegeven. In besloten kring is een boeteritus gevierd waarmee weer recht is gedaan aan de geconsacreerde status van de Christus Koning Kerk die ontheiligd was als gevolg van activiteiten die in de kerk plaatsvonden als alternatief voor de afgelaste kermis. Het kerkgebouw is nu weer beschikbaar voor o.a. uitvaarten en andere erediensten, waarvoor zij gebouwd en bestemd is.

Parochiebestuur en pastoraal team St. Paulusparochie

 

 

Begin februari begon al de voorbereiding van de jaarlijkse Paulusdag. Dit jaar zouden we allemaal welkom zijn in het mooie Rekken. De lokale voorbereidingsgroep onder leiding van Carolien Reinders en Maria Karnebeek had al het nodige voorwerk verricht en kon de stuurgroep Paulusdag een mooi programma presenteren.
Maar de coronapandemie laat ook hier haar bedroevende invloed gelden.
De Paulusdag kan vanwege alle beperkingen op 28 juni helaas niet doorgaan. Jammer maar het is niet anders. Bedankt voorbereidingsgroep en stuurgroep!

Namens het parochiebestuur,
pastoor H.A.M. de Jong

In oktober 2019 hebben beide parochiebesturen besloten om op weg te gaan tot het samenvoegen van de beide parochies. U bent daarover al eerder over geïnformeerd. De gevormde fusiecommissie, o.l.v. pastoor H. de Jong en diaken C. Peters, heeft de leiding in dit proces. Van daaruit zijn er enkele werkgroepen opgericht die deeltaken op zich nemen. De fusiecommissie heeft onlangs een tussenrapportage uitgebracht aan de beide parochiebesturen en het pastorale team. We melden hier enkele belangrijke stappen tot nu toen.

De fusiecommissie heeft een oproep gedaan aan parochianen om met voorstellen voor een nieuwe parochie naam te komen. Er zijn een aantal suggesties binnengekomen. Er is inmiddels een brief met een drietal mogelijke namen naar de aartsbisschop gestuurd. Hij zal t.z.t. zijn keuze maken en de nieuwe naam vaststellen.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe parochieorganisatie. Veel werk in de parochie en locaties gebeurt nu door vrijwilligers. We voorzien dat dit niet altijd meer haalbaar is. Gedacht wordt aan professionele ondersteuning bij de (financiële) administratie zoals dit voor de salarisadministratie al gebeurt. Ook het beheer van gebouwen kan (deels) elders worden ondergebracht.
Een belangrijk punt is het werven van nieuwe parochiebestuursleden.

Door de maatregelen om het Covid-19-virus tegen te gaan is de geplande bestuursvergadering in maart niet door gegaan, net als (bijna) alle andere kerkelijke activiteiten.
In overleg is er een vergadervorm gevonden waarbij de verplichte coronamaatregelen in acht genomen konden worden. Dat vond plaats op 16 april 2020 met een sterk verkorte agenda.

Het parochiebestuur St. Paulus heeft op 5 mei vergaderd. Daarbij zijn weer diverse punten ter tafel gekomen. Hieronder een overzicht...

De aktie Kerkbalans in Eibergen is in eerste instantie door administratieve problemen en later door de coronamaatregelen sterk vertraagd. Daarom het verzoek aan de parochianen van de H. Mattheus om, indien u nog geen toezegging heeft gedaan, via mail uw toezegging aan de kerkbijdrage te doen. Het mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U kunt uw bijdrage vervolgens overmaken op rekeningnummer NL58 RABO 03164 100 04 ten name van St Paulus Eibergen. Onder vermelding: Kerkbijdragen H. Mattheus-locatie Eibergen.
Wij hopen op uw medewerking en begrip!

Ambtenaar zijn gaf niet die invulling aan zijn leven die hij zocht. Er moest meer zijn in het leven. Dat heeft ruim 30 jaar geleden ervoor gezorgd dat, inmiddels pastoor De Jong, begon aan een nieuwe studie, de opleiding tot priester in de Rooms-Katholieke kerk. Op 17 juni 1995 resulteerde deze levenskeuze tot de priesterwijding door Kardinaal Simonis. Na diverse aanstellingen in andere parochies is pastoor De Jong per 2 oktober 2011 benoemd tot eindverantwoordelijke van de St. Paulusparochie. Met de installatieviering in de Calixtuskerk op zondag 2 oktober begon zijn werk als priester en als pastoor in onze parochie.

Hoe pastoor de Jong zijn priesterschap sinds 1995 ervaart is mooi verwoord in een artikel op de parochiewebsite van de hand van Eveline Zuurbier.

Het bestuur van de St. Paulusparochie herkent onze pastoor daar helemaal in. De benoeming tot pastoor maakt van een priester meteen voorzitter van het parochiebestuur en richting bisdom eindverantwoordelijke voor alles wat er goed en minder goed gaat in een parochie. Als pastoor wordt van een priester, een man met een roeping, verwacht dat hij ook een vaardig bestuurder is. Twee nogal verschillende capaciteiten.

Het bestuur heeft het met pastoor De Jong dan ook enorm goed getroffen. Zelf is hij daar bescheiden over: “Ik doe ook maar mijn best” of iets van gelijke strekking hoor je dan. Regelmatig probeert het bestuur het enthousiasme van deze gedreven man wat te temperen om niet overwerkt te raken.

Want het is niet niks: pastoor te zijn in deze tijd van kerkelijke teruggang, met een klein pastoraal team, met ouder wordende vrijwilligers waar de kerkorganisatie grotendeels op draait, met herbestemming van kerkgebouwen, met een steeds groter wordende parochie, met  groeperingen die op zijn tijd denken nog te leven in de kerkelijke hoogtijdagen van weleer.  Voeg daarbij de complexer wordende wet- en regelgeving en de complicerende factor “Corona”, een virus dat in korte tijd het leven van de parochianen en alle kerkelijke activiteiten op de kop zette, en je hebt wat je noemt “een uitdagend werkklimaat”. 25 jaar geleden zou niemand dat in een functieomschrijving van “Pastoor” hebben beschreven of zelfs maar verwacht.

De Mariakapel van de H. Mattheuskerk in Eibergen is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Uiteraard is het dan ook mogelijk om een kaarsje aan te steken.

U bent van harte welkom!

Deze maand is pastoor H.A.M de Jong (58) een kwart eeuw priester in een tijd waarin we lege kerken zien door de coronapandemie en volop in een voorbereidingsjaar zitten van de grote parochiefusie om in de nabije toekomst het pastoraat te kunnen uitvoeren. Des te meer klinken de woorden van Simonis tot hem door, toen deze toenmalige kardinaal hem als beginnend student in het bisschoppelijk paleis in Utrecht ontbood en zei: ‘Je komt als geroepen’. Zo begon de grote opdracht van het priesterschap voor de pastoor. Eerst was daar de zesjarige studie aan Bovendonk voor nodig met de stage en na de wijding de benoeming in de parochies.

Een zilveren priesterfeest zoals we dat traditioneel met een plechtige eucharistieviering vieren, zal het niet worden. Geen geelwitte vlaggen aan de basiliek, geen koor dat zingt, geen gevulde kerk met familie, vrienden en (oud-) parochianen en geen koffie met taart nadien.
In plaats daarvan gaat pastoor De Jong met zijn huisgenote Joke Heemink naar Wilnis om daar het graf van zijn ouders, broer en schoonzus te bezoeken. “Dat doe ik heel bewust uit dankbaarheid. Ik vind het een fijne gedachte dat mijn ouders hebben meegemaakt dat ik priester werd. Toen ik ze vertelde dat ik priester wilde worden, gaven ze de reactie: ‘als je denkt dat je zo gelukkig wordt, moet je het doen’. Ik was blij met die nuchtere reactie. Geen druk, geen hoge verwachtingen. Heel vroeger vonden ouders het doorgaans een eer dat een zoon priester werd. Mijn ouders vonden het helemaal bij mij passen, maar hadden elke andere keuze gerespecteerd.”

Op 17 juni 1995 werd hij tot priester gewijd door kardinaal Simonis. Hij was toen net 33. Van die stap heeft hij 25 jaar later geen seconde spijt. Het was wel een heel andere tijd. De tijd van de polarisatie. De Acht Mei Beweging en het Contact Rooms-Katholieken waren elkaars opponenten. Ik heb me nooit in welk hokje ook laten duwen. Wanneer mij gevraagd werd: “Voor wie ben je?” heb ik wel eens ludiek gezegd: “Voor Jezus, en aan zijn club heb ik meer dan mijn handen vol”.

De Caeciliakerk in Neede (Borculoseweg 43) is open voor individueel bezoek, stil gebed, kaars opsteken elke woensdag van 9.30 uur tot 11.00 uur.
I.v.m. een uitvaartdienst is woensdag 15 april de kerk open van 9.30 uur tot 10.00 uur.
Ook kunt u producten brengen voor de Voedselbank.
Ook kunt u een palmtakje meenemen.
De kerk is toegankelijk via het Achterhuis, staande voor de kerk, aan uw linkerhand.
Welkom!

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

Geen evenementen