Berichtgeving omtrent corona.

Vanaf 1 juli gaat aanmelden voor de viering via een digitaal reserveringssysteem. Zie hier voor een handleiding. De uitzending van de vieringen in Lichtenvoorde en Groenlo is te volgen via kerkdienstgemist.nl

Voor meer informatie zie de Pastorale nieuwsbrief 4 en Vieringen en activiteiten tot 1 september. Bij de vieringen moeten we rekening houden met het protocol kerkelijk leven zoals dit door de bisschoppen is vastgesteld.

De parochies St. Paulus en St. Ludger gaan samen een regionale parochie in de Oost Achterhoek vormen.
We zijn op zoek naar leden voor het bestuur van de nieuwe fusieparochie. Enkele leden van de huidige parochiebesturen hebben aangegeven niet mee te gaan naar het nieuwe bestuur terwijl sommigen hebben aangegeven de overgang naar het nieuwe bestuur – al dan niet voor een kortere termijn – wel te willen maken.
Anders dan vroeger, ken je als pastoor je parochianen niet meer (allemaal).
Met zestien geloofsgemeenschappen heb ik te weinig overzicht en netwerk. Helpt u mij daarom met zoeken! Kent u mensen met een gelovig hart voor de parochie, die over de grens van de eigen geloofsgemeenschap heen dienstbaar willen zijn en die bestuurlijk en financieel bekwaam zijn? Voelt u zichzelf geroepen? Wilt u daar eens over nadenken? En natuurlijk hoeft u zich zelf niet geroepen te voelen om bestuurslid te worden. En u hoeft ook niet zelf iemand te benaderen. Als u ons maar tipt! Wij zijn op u aangewezen. Help zoeken door mij telefonisch of via de mail te wijzen op mogelijke kandidaten. Hieronder vindt u profielen voor de bestuursfuncties. Buiten de aangegeven portefeuilles kan een toekomstig bestuurslid ook een algemene of nog nader vast te stellen taak vervullen.
Mag ik u ook vragen om voor deze bestuursformatie te bidden?

Namens de wervingscommissie,
Pastoor H.A.M. de Jong
Tel. 06 – 123 79793
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Functieprofielen parochiebestuursleden

Belangrijk om te weten: het bestuurslid wordt ondersteund door een aan te stellen stafmedewerker van het parochiebestuur, centraal secretariaat en in voorkomend geval commissies en externe organisaties. Ook kan een projectgroep ingesteld worden om een bepaalde opdracht uit te voeren of af te ronden.

Parochiebestuur:

Vicevoorzitter

 • is door de voorzitter (de pastoor) gedelegeerd en zit namens hem de vergadering van het bestuur voor;
 • vertegenwoordigt op grond van delegatie de parochie in juridische zaken;
 • woont het overleg van vicevoorzitters op vicariaatsniveau bij;
 • kan namens de voorzitter optreden bij representatieve aangelegenheden, is aanwezig bij parochiële aangelegenheden en zo nodig op vicariaats- en diocesaan niveau;
 • bewaakt de formulering en uitvoering van het bestuurlijke beleidsplan;
 • leidt het periodieke overleg van voorzitters van de beheercommissies;
 • is in veel situaties woordvoerder namens het bestuur, naar buiten toe. 

Penningmeester

 • bereidt het financieel beleid van het bestuur voor;
 • bewaakt de financiële impact van beleidskeuzes en stelt prognoses voor de toekomstige financiële armslag van de parochie op;
 • is verantwoordelijk voor het financiële beleid, het opstellen van de jaarstukken en stuurt de controle op inkomsten en uitgaven aan;
 • is verantwoordelijk voor het voeren van een goede financiële administratie en administratieve systemen en ondersteunt de uitvoerende krachten hierbij;
 • onderhoudt contacten met de accountant, bank, verzekeraars, het beleggingsfonds en de Dienst Financiën van het Aartsbisdom;
 • zit het overleg van budgethouders voor;
 • bezit relevante opleiding/scholing voor dit vakgebied.

Secretaris

 • behartigt de aansturing van de medewerkers van het centrale parochiesecretariaat en bevordert de samenwerking van de lokale secretariaten;
 • is dienstbaar aan interne en externe communicatie en het op begrijpelijke wijze communiceren van het bestuurlijke en pastorale beleid van de parochie;
  bewaakt met de vicevoorzitter de beleidscyclus;
 • is verantwoordelijk voor beheer van correspondentie van het bestuur;
 • coördineert het beheer van het parochieel archief en de archiefbestanden van de voormalige parochies.

Bestuurslid Gebouwen

 • bereidt het gebouwenbeleid van de parochie voor;
 • stelt het gebouwenplan en het meer-jaren onderhoudsplan voor het parochiële vastgoed op en verzorgt controle op de uitvoering ervan;
 • onderhoudt contacten met de Dienst Bouwzaken van het Aartsbisdom Utrecht;
 • onderhoudt contacten met externe organisaties, die ondersteunen;
 • kan leiding geven aan een overleg van lokale beheerders;
 • onderzoekt nut en noodzaak van aanvragen van bouwtechnische aard.

Bestuurslid Personeel en Vrijwilligersbeleid

 • is in staat functioneringsgesprekken te organiseren en te voeren met professioneel en vrijwillig personeel;
 • bereidt personeelsbeleid voor en is op de hoogte is van wettelijke en diocesane rechtspositionele regelingen;
 • bereidt het vrijwilligersbeleid van de parochie voor, coördineert en evalueert dit;
 • geeft leiding aan een commissie vrijwilligersbeleid- en begeleiding;
 • ondersteund door een opleiding, of bezit ruime ervaring in dit vakgebied.

Bestuurslid Communicatie

 • is deskundig op het gebied van communicatie, public relations en het gebruik van eigentijdse communicatiemiddelen (bij voorkeur met opleiding op dit gebied);
 • bereidt een communicatiebeleid en een communicatieplan ten behoeve van de parochie voor waarbij de parochie als eenheid naar buiten treedt;
 • geeft leiding aan een commissie communicatie-ICT.

Bestuurslid Begraafplaatsen

 • is op de hoogte is van wettelijke en diocesane bepalingen en regelingen met betrekking tot de begraafplaatsen;
 • houdt toezicht op naleving van het begraafplaatsreglement;
 • onderzoekt mogelijkheden om begraafplaatsen nu en in de toekomst te blijven onderhouden;
 • geeft leiding aan de commissie van beheerders van begraafplaatsen in de parochie.

Bestuurslid N.N.

 • ……………….

Bestuurslid N.N.

 • ……………….

 

***

Voor alle functies gelden de volgende competenties en vaardigheden:

 1. Bestuurlijke kwaliteiten: communicatieve vaardigheid in woord en geschrift, het scheppen van draagvlak, kunnen opereren vanuit een helicopterview.
 2. Bezit invoelend vermogen en heeft gevoel voor verhoudingen.
 3. Beleidsmatig kunnen denken en handelen en dit weten te verwoorden.
 4. Gericht op samenwerking en het dienen van de eenheid van de parochie;
 5. Onderschrijft het door het pastoraal team opgestelde pastorale beleid en het uitdragen ervan;
 6. Is kerkelijk betrokken en onderschrijft leer en leven van de RKK.

 

Vereist: Verklaring omtrent het Gedrag (kosten worden vergoed).

Bezoldiging: Onbezoldigd, gemaakte kosten worden middels een vrijwilligersvergoeding vergoed.

Tijdsbesteding: 2 tot 3 dagdelen per week gemiddeld.

 

Eerst meer informatie over de functie?
U kunt contact opnemen met pastoor H.A.M. de Jong, voorzitter van de parochiebesturen van St. Ludger en St. Paulus:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
p/a Nieuwstad 12, 7141 BD  GROENLO

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

Geen evenementen