24 maart 2020

Alle vieringen en bijeenkomsten tot en met Pinksteren zijn afgelast

Uitzending van viering in besloten kring op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde via kerkradio respectievelijk kerkdienstgemist.nl

Voor meer informatie zie de Pastorale brief 3 Vieren ten tijde van de Corona-crisis, dd 25 maart 2020.

Al bijna 600 jaar begeleidt de icoon van Onze Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand ontelbare mensen over heel de wereld op hun levensweg. Op deze icoon kijkt Maria ons aan. Uit haar ogen spreekt liefde en droefheid tegelijk. Is het droefheid om het Kind, dat zich tegen haar aandrukt bij het zien van de lijdens-werktuigen? Is het droefheid om ons? Misschien wel beide.
Het geheim van Jezus vroeg van Maria niet alleen de gehoorzaamheid van het geloof, maar was voor haar ook een bron van groot leed. Het was Lucas die dit in zijn evangelie onder woorden brengt. Nadat Maria en Jozef het Kind Jezus in de tempel aan God hebben opgedragen, neemt de oude Simeon het in zijn armen en prijst God om wat dit Kind zal zijn voor Israël en de volken. Dan zegt Hij tot Maria: “Weet dat dit kind de val of de redding zal betekenen voor velen in Israël. Hij zal een teken zijn dat verzet oproept. Zo zullen de geheime gedachten van velen aan het licht gebracht worden. En U: een zwaard zal door uw hart gaan”. (Luc. 2, 34-35).
Deze woorden van Simeon tekenen de weg, die Jezus de Messias onder zijn volk zal gaan.

Men zal moeten kiezen vóór of tegen Hem en naargelang van die keuze zullen mensen komen tot val of opstanding. Men zal zich keren tegen Hem. En heel nadrukkelijk aan het adres van de Moeder: “Door uw eigen ziel zal een zwaard gaan”. Dat Jezus door velen in zijn volk niet werd aanvaard, dat de tegenstand tegen Hem steeds dreigender werd, moet voor Maria een groot lijden hebben betekend. Als Moeder van Jezus, die met heel haar persoon betrokken was bij zijn leven en zending, leed zij meer dan wie ook onder de tegenstand tegen Hem. Zij leed om Jezus, zij leed om haar volk dat zij liefhad. Zij was in de volle zin de medelijdende. Haar lijden bereikte zijn hoogtepunt, toen zij stond bij het kruis van haar Zoon.
Maria’s leven is getekend door een diepe lijdenservaring. Zij weet wat menselijk lijden is. Spreken haar ogen, die op ons gericht zijn, ook niet van haar pijn om zoveel van haar kinderen, die de harde weg van het lijden moeten gaan? Om zoveel vrouwen en moeders die door bruut geweld haar man en kinderen verloren hebben; om zoveel onschuldigen die gevangen gehouden worden, gefolterd en vermoord; om dodelijke zieken, om armen eenzamen, om mensen die geen uitweg meer zien? Aan haar moederlijk medelijden mogen we al dat leed toevertrouwen. Zoals zij op de icoon haar Kind Jezus troostend nabij is, zo zal zij ook ons troostend nabij zijn.
Diaken Cor Peters


Tekst naar: Overweging bij de icoon Maria Moeder van Altijddurende Bijstand Redemptoristenklooster Nebo - Nijmegen


Gebed tot de Moeder van Altijddurende Bijstand

Moeder van Altijddurende Bijstand,
ik kniel met een groot en kinderlijk vertrouwen voor Uw beeltenis neer.
Nog nooit heeft iemand tevergeefs tot U zijn toevlucht genomen.
Gij hebt op aarde zo dikwijls aan Uw goddelijke Zoon Uw moederlijke bijstand verleend.
Met tedere zorg heb Gij Hem in Zijn jeugd beschermd en geleid.
Gedurende Zijn openbaar leven Hem getroost en bemoedigd.
In de smartvolle uren van Zijn lijden gesterkt.
Wees zo ook voor mij een Moeder van Altijddurende Bijstand.
Maria, ook ik ben Uw kind.
Aan het kruis heeft Uw goddelijke Zoon U als mijn Moeder gegeven
en hebt Gij mij als Uw kind aangenomen.
Ik weet, dat Gij over heel de wereld vooral Uw kinderen,
die U in deze beeltenis vereren,
met ontelbare gunsten naar ziel en lichaam hebt overladen.
Voor mijzelf en voor hen allen dank ik U oprecht voor Uw Liefdevolle bescherming.
Laat mij ook nu niet ongetroost van U heengaan.
Voortdurend, maar vooral in de moeilijkheden waarin ik thans verkeer,
heb ik Uw moederlijke bijstand nodig.
Moeder! Zie dan vol goedheid en medelijden op mij neer
en verkrijg voor mij van Uw goddelijke Zoon de gunsten,
waarom ik U thans met alle aandrang smeek.
Ik beloof U dankbaarheid en liefde alle dagen van mijn leven,
totdat ik U zal komen bedanken in de hemel.
Gij kunt mij helpen, Gij wilt mij helpen, Gij zult mij helpen,
o machtige, o goede, o getrouwe Moeder van Altijddurende Bijstand.
Amen.

 

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

29 juni 2020
19:00

Werkgroep pelgrimage: wandeling