Berichtgeving omtrent corona.

Vanaf 1 juli gaat aanmelden voor de viering via een digitaal reserveringssysteem. Zie hier voor een handleiding. De uitzending van de vieringen in Lichtenvoorde en Groenlo is te volgen via kerkdienstgemist.nl

Voor meer informatie zie de Pastorale nieuwsbrief 4 en Vieringen en activiteiten tot 1 september. Bij de vieringen moeten we rekening houden met het protocol kerkelijk leven zoals dit door de bisschoppen is vastgesteld.

Mededeling van de parochiebesturen en het pastoraal team,
afgekondigd in het weekend van 19-20 september

Vanaf 1 juli 2017 is pastor Ronald den Hartog als parochievicaris actief in de Sint-Ludger parochie en de Sint-Paulus parochie. Hij kwam hier als diaken, we hebben zijn priesterwijding mee mogen maken en in de afgelopen jaren hebben we hartelijk samengewerkt.

Aan zijn pastoraat bij ons gaat over enkele maanden een einde komen.

Na 3 ½  jaar heeft pastor Den Hartog van de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, een nieuwe benoeming ontvangen.

Vanaf 1 februari 2021 is hij benoemd als pastoor van de Sint Jan de Doperparochie in Mijdrecht, Vinkeveen, Maarssen en omgeving. Dat is in het noordwesten van de provincie Utrecht.

Wij betreuren het vertrek van pastor Den Hartog ten zeerste!

In de afgelopen jaren hebben we een plezierige en zegenrijke samenwerking met hem ondervonden.
Zijn vertrek betekent een enorme aderlating voor onze parochies.

Niettemin feliciteren wij pastor Den Hartog met de nieuwe uitdaging die hem wacht en ook feliciteren wij de parochianen van de Sint Jan de Doperparochie met de benoeming van hun nieuwe pastoor.

Over de pastorale bezetting van het team zullen de parochiebesturen in overleg treden met het bisdom.
Pastor Den Hartog blijft de komende maanden zijn taken bij ons uitoefenen.
Over zijn afscheid wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

Wij wensen pastor Den Hartog veel succes en Gods zegen voor de toekomst.

Parochiebesturen St. Ludger en St. Paulus en het pastoraal team

Onder deze titel staan wij onder leiding van Ad de Keyzer stil bij psalmen in het algemeen en psalm 25 in het bijzonder. Ad de Keyzer is medewerker aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.

De 150 psalmen zijn het gebedenboek van de Bijbel. In deze gebeden hebben mensen alles wat er in hun leven toe doet, neergelegd voor God; niets blijft onbesproken, er is niets wat het daglicht niet kan verdragen. Daarom kunnen de psalmen voor ons een richting wijzen op onze levensweg. Voor wie zoekt naar zingeving, voor wie nadenkt over leven en dood, voor wie kampt met ziekte en gezondheid: voor hen kunnen de psalmen lucht geven, een steun zijn in de rug, uitzicht bieden.
Aan de hand van psalm 25, een psalm  die in  de Adventstijd een centrale liturgische plaats heeft gekregen, proberen we de betekenis op het spoor te komen die de psalm voor ons kan hebben.

Op dinsdag 15 december heet de commissie Ontmoeting & Inspiratie u vanaf 19.15 uur met een kop koffie/thee graag welkom in het Bernard Vos Clubhuus, Bergstraat 5 in Lievelde. De avond begint om 19.30 uur.
Uiteraard worden alle dan geldende maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het corona-virus in acht genomen. Dat betekent o.a., dat er niet meer dan 30 bezoekers mogelijk zijn. U dient zich daarom aan te melden bij Peter Müller: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0544 463045; graag uiterlijk zondag 13 december.

De commissie Ontmoeting & Inspiratievan de St. Paulusparochie organiseert weer een filmavond, en wel op woensdag 18 november 2020. Wij hopen u dit keer welkom te heten in de katholieke Mattheuskerk, Grotestraat 88, in Eibergen. Om 19.15 uur staat de koffie/thee klaar. De entree is gratis, een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld.
De film begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur, daarna is er gelegenheid voor
een tweede kopje koffie of thee en zullen we nog over de film napraten. De avond wordt om ongeveer 22.00 uur afgesloten.

Onder deze titel organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie weer een cursus moderne kunst en spiritualiteit. Dit jaar staan verhalen uit het boek Numeri centraal.
Na de Uittocht (Exodus) maakt het volk een lange tocht door de woestijn. De woestijn is kaal en schraal, afzien en onderweg jezelf tegenkomen.
Als metafoor roept woestijn ook geestelijke woestenij en leegte op. De barre tocht door de woestijn kan een tijd worden van loutering, een leerproces om te ontdekken wat doodlopende wegen zijn en wat toekomst heeft, om te kiezen tussen goed en kwaad, tussen echt en onecht.
We lezen enkele markante verhalen uit het boek Numeri over de betekenis van de volkstelling; ontbering, onvrede en trammelant onderweg: op wie rust de geest? Wie heeft het voor het zeggen? Hoe omgaan met een besmettelijke zieke in het kamp? Verkenning van het nieuwe land en verdeelde reacties daarop…, verhalen vol weerbarstigheid, hoop en leven.
Vooraf aan de tekstlezing kijken we naar een hedendaagse kunstwerk, dat eigen zeggingskracht heeft. De kunst is associatief gekozen bij de verhalen.
Vanuit je eigen referentiekader kijk je naar een verbeelding, die jou verleden en heden, verre en nabije wereld anders laat zien. Als kijker, lezer, leerling gaat het ook altijd ook over jezelf. De oude verhalen zijn hoogst actueel.
De werkwijze is zowel informatief als interactief.

De derde en laatste stap om bij de Katholieke Kerk te horen is het Vormsel.

In november 2020 hopen we de vormselvieringen weer te kunnen laten plaatsvinden in de parochies St. Paulus en St. Ludger. 
De voorbereidingen daarvoor zijn in gang gezet. De algemene informatieavond voor ouder en jongere kunnen we nog niet plannen in verband met de covid-19 pandemie.

Na het welslagen van het nieuwe project in 2019 zullen we ook dit jaar dezelfde opzet hanteren. Er is één voorbereidingsweekend onder voorbehoud gepland op 6, 7 en 8 november 2020, zonder overnachtingen. Dus geen reeks van bijeenkomsten verspreid over een langere periode maar een korte, bondige inspirerende voorbereiding met jongeren door jongeren.

Aanmelden voor deelname aan dit Vormsel Voorbereidingsweekend kan tot uiterlijk tot 15 september 2020. 
We hanteren deze datum strikt in verband met de voorbereidingen en de organisatie. Dus geef het aan elkaar door wanneer u een potentiële vormeling kent. 

U kunt het aanmeldingsformulier gebruiken dat op de websites staat. Ook achter in de kerken liggen enkele exemplaren. Aanmelden gaat door dit formulier digitaal of per post te sturen aan het Algemeen Secretariaat en de kosten over te maken op het rekeningnummer dat erop vermeld staat.

Op donderdag 12 november om 19.30 uur gaat een nieuwe cursus “moderne kunst & spiritualiteit” van start. Deze keer staat het boek Numeri centraal.
De 6 bijeenkomsten zijn in de Ludgerzaal in Lichtenvoorde (ingang achter naast de Bonifatiuskerk).
De overige data, telkens op donderdag, zijn: 10 december - 14 januari - 18 februari - 18 maart en 15 april.
De kosten voor deelname zijn € 35,-.
Aanmelden (vol=vol!) kan tot uiterlijk woensdag 28 oktober bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (tel. 0544463045).

Hieronder vindt u reacties van enkele deelnemers aan de cursus Kunst en inspiratie die het vorige werkjaar is gehouden. Het thema was toen "Elia in een nieuw licht".

Pastorale beleid in uitvoering: aanpassingen weekendvieringen.
We zijn allemaal op de een of andere manier getroffen door de (gevolgen van de) corona pandemie. Het coronavirus heeft vele duizenden mensen getroffen in ons land en wereldwijd al honderdduizenden. Het aantal dodelijke slachtoffers blijft nog elke dag toenemen. Het dagelijkse leven is ontregeld, we blijven en werken zoveel mogelijk thuis. Samenkomsten zijn beperkt mogelijk. Dat gold ook voor de liturgische vieringen en andere activiteiten in parochieverband. Vanaf 1 juni worden activiteiten geleidelijk aan weer opgestart. Helaas kon de geplande bijeenkomst met de pastorale vrijwilligers van alle locaties op 19 mei niet doorgaan. Op 29 april zijn de beheercommissies en de pastoraatgroepen geïnformeerd over het nieuwe liturgische weekendrooster per 1-1-2021.

Met gelovig vertrouwen de toekomst in!
Zoals u allen weet zijn de beide parochiebesturen op weg naar het samengaan tot één nieuwe parochie, zo mogelijk per 1-1-2021. Er zijn verschillende vrijwilligers in werkgroepen bezig om daarvoor de benodigde werkzaamheden te verrichten. Over de voortgang van dit proces kunt u in het parochieblad van juni 2020 lezen.
Daarnaast zijn beide parochies bezig met het uitvoeren en implementeren van de beleidsplannen van 2018. Het pastorale beleidsplan 2018-2021, ‘Met gelovig vertrouwen de toekomst in!’ is het leidende plan. Op 22 mei 2019 heeft het pastorale team het nieuwe vieringenrooster dat per 1-1-2020 is ingegaan met de betrokken pastorale vrijwilligers besproken en toegelicht. De eerste stappen zijn gezet tot het stoppen met weekendvieringen door leden van het pastorale team. In de geloofsgemeenschappen van Rekken, Vragender en Bredevoort zijn de reguliere weekendvieringen per 1-1-2020 gestopt. Wel kan er maandelijks een woord- en gebedsviering zijn waarin vrijwilligers voorgaan. Tot 1-7-2020 kon dit als overgang een woord- en communieviering zijn, hoewel de coronacrisis een andere situatie heeft gebracht.

De 2e fase tot aanpassing van de weekendvieringen gaat op 1-1-2021 in voor de volgende geloofsgemeenschappen:
St. Paulus Parochie:
Christus Koning te Lievelde en H. Caecilia te Rietmolen
St. Ludger Parochie:
O.L. Vrouw van Lourdes te Mariënvelde

Tot 1-7-2021 bestaat de mogelijkheid dat vrijwilligers maandelijks voor kunnen gaan in een woord- en communieviering. Vanaf 1 juli 2021 is dat een woord- en gebedsviering.

Vervolgens geldt dit per 1 juli 2021 in de 3e fase voor:
St. Paulus Parochie:
H. Caecilia te Neede
St. Ludger Parochie:
St. Helena te Aalten; H. Agatha te Harreveld; H. Johannes de Doper te Meddo

Tot 1-1-2022 bestaat de mogelijk dat vrijwilligers maandelijks voor kunnen gaan in een woord- en communieviering. Vanaf 1 januari 2022 is dat een woord- en gebedsviering.

Wat is er mogelijk tot de onttrekking aan de eredienst van het kerkgebouw?
De volgende vieringen blijven mogelijk, ook al zijn er geen vaste weekendvieringen meer, tot het moment dat het kerkgebouw aan de eredienst onttrokken is.
• een avondwake
• een uitvaart
• een huwelijksviering
• een liturgische viering bij een huwelijksjubileum
• een schoolviering
• een liturgische viering bij gelegenheid van het patroonsfeest van een geloofsgemeenschap
• een liturgische viering bij gelegenheid van bijzondere lokale festiviteiten, zoals kermis- of schuttersviering
Deze vinden plaats na overleg met het pastorale team. Uw lokale pastoraatgroep zal dan contact daarover opnemen met het centrale parochiesecretariaat. Voor zover het in te vullen is kan één van de pastores in deze viering voorgaan.

Van belang voor de toekomst blijft dat alle locaties werk maken van “lokaal geloven”, op basis van de eigen mogelijkheden en wensen. Diaken Cor Peters blijft beschikbaar om daarbij te ondersteunen.

Het pastorale team van de parochies St. Ludger en St. Paulus,
H.A.M. de Jong, pastoor

 

Zo luidt in het kader van de vredesweek de titel van de lezing op maandag 21 september om 19.30 uur in de R.K. kerk “Heilige martelaren van Gorcum”, Rekkenseweg 42 te Rekken. Vanaf 19.15 uur heet de commissie Ontmoeting & Inspiratie u met een kop koffie/thee graag welkom. Uiteraard worden alle dan geldende maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het corona-virus in acht genomen. Dat betekent o.a., dat er niet meer dan 34 bezoekers mogelijk zijn. U dient zich daarom aan te melden bij Peter Müller: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0544 463045; graag uiterlijk woensdag 16 september.

Enis Odaci is verkeerskundig ingenieur, maar besloot na 9-11 zich te verdiepen in zijn eigen islamitische traditie, mede n.a.v. het losgebarsten islamdebat.

Daar stonden we dan op woensdagmorgen de 17e juni, een beetje uit elkaar bij elkaar om tien voor negen bij de ingang van de kerk. Het moest een verrassing blijven dat ook wij, als genodigden, aanwezig zouden zijn bij de eucharistieviering ter gelegenheid van het 25-jarig priesterjubileum van pastoor De Jong.

In de kerk allemaal op zoek naar een plekje om op gepaste afstand van elkaar te zitten in verband met de corona-maatregelen. Een rare gewaarwording om als bekenden zo op afstand te zitten en ook voor het eerst sinds begin maart weer in de kerkbanken plaats te nemen. Al met al vertrouwd en toch ook onwennig zo.

Als pastoor de Jong al verbaasd was ons te zien in de viering, hij gaf er geen blijk van bij zijn binnenkomst te midden van zijn collega-pastores. Een plechtig geheel, vier voorgangers, dat maken we niet vaak meer mee. En het prachtige bloemstuk bij de lezenaar gaf het geheel een feestelijk tintje.

De eucharistieviering stond uiteraard helemaal in het teken van zijn 25-jarig priesterjubileum en in zijn preek stond hij daar dan ook bij stil om wat terug te blikken. U kunt het allemaal terugkijken via kerkdienstgemist.nl.

Sinds zaterdag 25 juli is de Oost-Achterhoek een opmerkelijke fietsroute rijker!

Een zorgvuldige voorbereiding door een enthousiaste werkgroep heeft uiteindelijk geleid tot de route ‘Langs kerken, kruisen en kapelletjes’. Een gezamenlijk initiatief van de Geloofsgemeenschap H. Werenfridus en Oudheidkundige Vereniging Zuwent is uitgegroeid tot een fietstocht van 25 km. Men leidt de fietser vanaf het kerkplein in Zieuwent langs religieus erfgoed van kerkdorp Zieuwent en omgeving. Ook de O.L.Vrouw van Lourdeskerk in Mariënvelde is in de route opgenomen.

Die zaterdagochtend werden de genodigden hartelijk ontvangen op de pastorie van de H. Werenfridus in Zieuwent. Na de inloop met koffie en een heerlijk gebakje, verplaatste het (noodgedwongen) kleine gezelschap zich naar de pastorietuin. De groter opgezette opening die voor eind april was aangekondigd, kon jammer genoeg door de uitbraak van het coronavirus geen doorgang vinden.

Met ingang van 27 juni 2020 kunt u online reserveren voor de weekendvieringen van de parochies Sint Ludger en Sint Paulus.

Hoe werkt het voor de weekendvieringen

  1. Ga naar de website van de parochie, www.sintludgernu.nl of www.stpaulusparochie.nl. Selecteer de menu optie ‘Vieringen’.
  2. U ziet nu de vieringen voor de komende twee weken.
    Bij de vieringen voor de komende zeven dagen staat een knop ‘Reservering aanvragen’. Deze knop blijft zichtbaar tot zaterdagmiddag 12:00 uur.

Onder de titel "Eucharistie in de kunst" organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie op dinsdag 20 oktober een avond in de H. Calixtusbasiliek aan de Nieuwstad in Groenlo. Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee. De avond begint om 19.30 uur.
Mgr. drs. Herman Woorts, zal een lezing verzorgen, waarbij hij op de hem bekende en velen aansprekende wijze prachtige kunstwerken zal vertonen.
Naast zijn werk als hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht doceert hij aan priester- en diakenopleidingen het vak ‘Christelijke kunst en iconografie’.

In deze tijd ervaren we als pastores dat mensen meer dan ooit behoefte hebben aan een praatje, of gewoon een luisterend oor. Ook voor ons raakt dat aan de kern van ons functioneren. We doen dat graag!

Om het u gemakkelijker te maken hebben we een bezoekkaartje ontwikkelt dat we graag bij u introduceren. Het is eigenlijk heel eenvoudig: u kunt ons altijd 24/7 bellen en onze telefoonnummers zijn bekend. Een e-mail sturen mag ook altijd: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om de drempel nog meer te verlagen vindt u voortaan een kaartje achter in de kerken en deze kunt u opsturen naar het centraal secretariaat in Groenlo (Centraal secretariaat St. Ludgerparochie en St. Paulusparochie, Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo) of even in de brievenbus (laten) doen bij de kerk in Lichtenvoorde of Groenlo.
Wij nemen dan graag contact met u op.

Net voor Pinksteren wordt bekend dat na 1 juni er meer ruimte komt in onze samenleving om het “gewone” leven weer op te pakken. Het coronavirus houdt ons allemaal al enkele maanden binnen en vraagt dat we afstand bewaren tot elkaar. Zondagse vieringen waren alleen in besloten kring mogelijk en op afstand thuis te volgen via kerkradio of livestreams.
Dat raakt ons allemaal. Een verlangen om samen te zijn met familie of vrienden, een avondje uit of sporten het was allemaal niet mogelijk. Meer ruimte komt er om samen weer te vieren, in kleine groepen. Het pastorale team werkt aan een plan om kerkdiensten de komende maanden geleidelijk aan weer op te starten.

Terugblik
In de afgelopen maanden zijn veel mensen door leed getroffen: ziekte, dood, eenzaamheid, verlies van werk of onderbreking van de studie. Vanaf eind februari waren er vanwege het uitbreken van het coronavirus beperkende maatregelen die half maart werden aangescherpt: geen kerkgang, geen sacramenten, online vieringen en beperkt pastoraal bezoek. We leefden op afstand van elkaar. Ouderen, zieken en stervenden, maar soms ook kinderen en jongeren, moesten fysieke contacten met familie en vrienden vermijden. Het was een schok te moeten ervaren dat er geen publieke vieringen meer plaats konden vinden. Nog opmerkelijker was het dat dit drie maanden heeft geduurd. Iets geheel nieuws in de (kerk) geschiedenis.
De periode die nu min of meer achter ons ligt, is een periode van bezinning geweest. De vastentijd werd als het ware verlengd in de paastijd.

De reis naar Malta die Em. pastoraal werker Simon Nagelmaeker in samenwerking met Drietour had georganiseerd, gaat in 2020 niet door.

Er is een nieuwe datum gepland voor volgend jaar, namelijk van 4 tot en met 11 oktober 2021.

 

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

Geen evenementen