Uitleg over het Vormsel

HET SACRAMENT VAN HET VORMSEL

De Bijbel speekt veelvuldig over de bezieling van de heilige Geest. Al in het begin van het boek Genesis staat dat de Geest van God over de wateren zweefde (Gen. 1, 2) en even verderop: dat ‘God de mens levensadem in de neus blies’ (Gen. 2, 7).

Op bijzondere manier ontvingen profeten de kracht van Gods Geest.

Jezus, geheel vervuld van de heilige Geest,  belooft diezelfde Geest aan zijn leerlingen als Trooster en Helper (Joh. 14, 25). Na zijn verrijzenis blaast de verrezen Heer over zijn leerlingen en zegt: ‘ontvangt de heilige Geest’ (Joh. 20, 22). Op het Pinksterfeest worden velen bezield door het vuur van de Geest. Ze komen in beweging, treden naar buiten: de Kerk ontstaat.

Het woord ‘vormsel’ komt van het oude Nederlandse woord ‘vroomsel’. Vroom betekent: sterk. Het sacrament van het vormsel is de bekroning van het eerder ontvangen doopsel. Op bijzondere wijze wordt in het vormsel nog eens de kracht van de heilige Geest doorgegeven. Het is de bevestiging en voltooiing van het doopsel. Het vormsel geeft de kracht om te getuigen van Jezus en zijn evangelie, om uit te komen voor je geloof in de levende Heer. De sterkte van de heilige Geest helpt een christen om in het dagelijkse leven in woord en daad méér te lijken op Christus.

Het sacrament van het vormsel wordt toegediend door de zalving met chrisma in de vorm van een kruis op het voorhoofd, die bij wijze van handoplegging plaatsvindt en door de woorden: ‘Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods’.

Net als het doopsel wordt het vormsel slechts eenmaal toegediend. Het vormsel drukt uit dat Jezus Christus deze mens met het zegel van zijn Geest heeft gemerkt en gesterkt met zijn kracht.  

De bisschop is de eigenlijke bedienaar van het vormsel, de vormheer. Hij kan andere priesters delegeren om in zijn plaats het vormsel toe te dienen. In onze parochie worden jongeren rond hun twaalfde levensjaar in de gelegenheid gesteld om zich voor te bereiden op het ontvangen van het vormsel, dat plaatsvindt  in een speciale, feestelijke eucharistieviering.

Wanneer een volwassene wordt opgenomen in de Kerk vindt het vormsel meteen na het doopsel plaats.

Klik hier voor een filmpje over het Vormsel