Oecumene

29 september 2017:

 Taizé-vieringen in de Oude Calixtuskerk in Groenlo

De Oecumenische Raad van Groenlo, Beltrum en Lievelde nodigt u elke 2e en 4e woensdag van de maand van harte uit voor de Taizé-viering in de Oude Calixtuskerk aan de Markt in Groenlo. We komen zingend, biddend en in stilte bij elkaar van 19.00u tot 19.45u.
Wij hopen u op 11 – 25 oktober, 8 – 22 november, 13 – 27 december, 10 – 24 januari, 28 februari, 14 – 28 maart
te mogen begroeten.

Taize in de Oude Calixtus27 augustus 2017:


Beste mensen,

Zoals de Paulusparochie een programma heeft van Ontmoeting & Inspiratie, zo heeft de protestantse gemeente van Eibergen/Rekken/Neede ook zo’n programma onder de naam Inspiratie & Ontmoeting. Iedereen, dus ook mensen van katholieke huize, die nieuwsgierig raken door bepaalde activiteiten, is welkom! 

Als u op de blauwe woorden klikt, ziet u uitvoeriger informatie.

Programma (najaar 2017) :

Inspiratie & Ontmoeting Eibergen, Rekken en Neede

 

Activiteit

Plaats

Datum

Tijdstip

IkonenMarian van Delft

Koor Oude Mattheüs

Woensdag 20 september

20.00 uur

Bibliodrama: Marieke Andela

(opgave vooraf)

Diekgraven

Dinsdag 26 september

19.30 uur

 

Zindag

Antonius / Den Hof

Zaterdag 30 september

9.30-16.00 uur

Luther vertaald: Herman Selderhuis

Huve

Woensdag 4oktober

20.00 uur

Preek van de leek: Nicolas Mansfield

Oude Mattheüs

Zondag 8 oktober

15.00 uur

Bibliodrama: Marieke Andela (opgave vooraf )

Diekgraven

Dinsdag 17 oktober

19.30 uur

Catharijne convent (opgave bij: Jannie ten Barge of Herbert Harderwijk

Utrecht

(gezamenlijk met de bus)

Zaterdag 4 november

9.50-17.30 uur

Geweld en religie: Lucien van Liere universitair hoofddocent religie-wetenschap aan de Universiteit Utrecht.

Huve

Woensdag 15november

20.00 uur

Filmmiddag:

De zee van pelgrim Antonio”

Diekgraven

Zondagmiddag:

19 november

15.00 uur

Story of God “the power of miracles

Diekgraven

Dinsdag 12 december

20 uur

Top 2000 dienst: m.m.v. Spirit

Oude Mattheüs

Vrijdag 29 december

19.00 uur

 


 

Taizé-vieringen in Groenlo

De Taizé-vieringen in Groenlo gaan het 7e jaar in. In september 2009 is de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde begonnen met Taizé-vieringen. Elke 2e en 4e woensdag van de maand is er van 19.00u tot 19.45u een Taizé-viering. In de wintermaanden (oktober t/m maart) in de N.H. Calixtus, ook wel Oude Calixtus genoemd; en in de zomermaanden (april t/m september) in R.K. Calixtus.

Als u de viering via de kerkradio wilt volgen en een zangbundel en de liturgie thuis wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met Peter Müller, via e-mail (pjamueller@gmail.com) of telefoon (0544-463045).
De gezangen zijn speciaal voor de gebedsvieringen in Taizé (Frankrijk, www.taize.fr) gecomponeerd. Deze korte liederen zijn meditatief. Ze worden gedurende enkele minuten herhaald om afleidende gedachten tot rust te laten komen en de gebedstekst van het lied goed door te laten dringen. Mede door de eenvoud van de liederen en de herhalingen zijn ze makkelijk mee te zingen, ook als ze meerstemmig gezongen worden
Ook kenmerkend voor Taizé-vieringen is het moment van stilte. Deze stilte duurt ongeveer 10 minuten en is bedoeld om te mediteren over de gezongen liederen, de gebeden en schriftlezing en om te bidden, dichter bij God te komen. Zijn stem laat zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. Stil zijn in Zijn aanwezigheid, om Zijn Geest te ontvangen, is reeds bidden.
Om de sfeer van Taizé op te roepen wordt er net als in de Verzoeningskerk van Taizé gebruik gemaakt van veel waxinelichtjes en een oranje doek. Ook is er een speciaal kruis, dat identiek is aan dat van Taizé.
De vieringen verheugen zich in een min of meer vaste groep bezoekers. Men vindt er rust door het meditatieve karakter van de viering. De lichtjes en het oranje doek dragen zeker bij aan de mooie sfeer van de gebedsvieringen.
Eén van de doelstellingen van de broedergemeenschap van Taizé is eenheid en verzoening tot stand te brengen. Met deze vieringen hoopt de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde dan ook een bijdrage aan de oecumene te leveren.
Een kleine zanggroep oefent na elke viering de meerstemmigheid, van 20.00u tot 21.00u. Als u mee wilt doen, bent u van harte welkom!

R.K. Calixtus N.H. Calixtus

 


Oecumene, huidige stand van zaken

Op 8 mei jl. was er een bijeenkomst van vertegenwoordigers van de kerken in Eibergen en Rekken: de NPB, de locatieraad H. Mattheüs van de Paulusparochie en de PG Eibergen-Rekken. Helaas was de locatieraad van Rekken niet vertegenwoordigd. Sinds de plaatselijke Raad van Kerken opgeheven is per 1-1-2015, zijn de besturen van de kerken rechtstreeks verantwoordelijk voor de oecumenische activiteiten. Één keer per jaar praten we met elkaar over de stand van zaken en over de eventuele activiteiten die ons voor ogen staan in de komende tijd.

Op deze bijeenkomst leefde aan het begin het gevoel, dat de oecumene op een laag pitje staat. Toen we echter de verschillende oecumenische initiateven op een rijtje zetten, bleek dat reuze mee te vallen. Alleen wordt dat nu veel losser georganiseerd! Daarom was het goed om van elkaar eens te horen, wat er gebleven is en wat nieuw is. Ik som op:

-     Oecumenische diensten: in januari is er de dienst van gebed om eenheid; in september zijn er vredesdiensten in Eibergen en Rekken. Nieuw is de gezamenlijke hemelvaart-viering samen met Neede (was eerst alleen voor de NPB). Sint Maartensvieringen zijn er in Eibergen en Rekken rond 11 november. Midden december is er een kerst-happening in ’t Spieker. In Rekken is er in 2014 spontaan een ‘Corsoviering’ geweest, die ook dit jaar zal plaatsvinden. Palmpasen wordt in Rekken ook gezamenlijk gevierd.

-     Diensten voor verstandelijk gehandicapten: al ruim 30 jaar vinden deze diensten plaats in de Huve in Eibergen, nu 9 keer per jaar op de 2e zondag van de maand. Van deze 9 keer is er één dienst in De Oude Mattheüs, samen met Spirit; en één dienst in de RK-Mattheüskerk.

-     De werkgroep Meergaarden: deze werkgroep verzorgt al vele jaren diensten in de Meergaarden op 2e en 4e zondagavond en op de 3e zondag ’s morgens een Eucharistieviering. Maandelijks is er een bijeenkomst voor dementerende ouderen.

-     Spiritualiteit: een nieuw initiatief is, dat er samen met Neede een zindag georganiseerd wordt rond de Antoniuskerk in Rekken; dit jaar voor het eerst ook met de Paulusparochie. En al een paar keer is een verblijf van enkele dagen geweest in een klooster met mensen vanuit de verschillende kerken. Met een groep mensen liepen we dit jaar op Witte Donderdag mee met het grote lichtkruis in The Passion in Enschede.

-    Emailactie advent en 40-dagentijd: Marga Peters en Eveline Struijk verzorgen al een aantal jaren een dagelijkse bezinningsmail in de weken voor Kerst en Pasen. Zij sturen deze mails nu aan meer dan 500 adressen!

-     Vormings en toerustingsactiviteiten: de verschillende activiteiten staan open voor wie ook. Apart vermelden we, dat Annet Zoet jaarlijks een cursus kunst en spiritualiteit geeft, waaraan ook protestanten aan meedoen.

-     Kerstpakkettenactie Berkelland: in samenwerking met de gemeente Berkelland en met maatschappelijke organisaties worden worden jaarlijks kerstpakketten samengesteld voor mensen met een laag inkomen. Kerken ondersteunen de Voedselbank. Vanuit de kerken zijn er ook toegeruste vrijwilligers die mensen in financiële nood ondersteunen bij de Stichting Schuldhulp op Maat.

-       Overig: er zijn activiteiten, die weliswaar vanuit één kerk georganiseerd worden, maar waar aan ook anderen actief aan meedoen. We noemen de KinderKerk (PG) (4x per jaar in de Antonius); de volwassenencatechese(PG) (2 deelnemers). Zo zien we, dat mensen de weg weten te vinden naar elkaars activiteiten!

 

Het is verrassend, hoeveel oecumenische activiteiten er zijn!! Wat ons opviel, is, dat afgelopen jaren spontaan allerlei van onderaf ontstaan is. Niet gestructureerd in een Raad van Kerken, maar ‘zomaar’ op initiatief van een kerk, een voorganger, een groep. Sommige initiatieven gaan een poosje mee, maar kunnen ook weer ophouden. Maar elke keer ontstaat er weer wat nieuws. De organisatie van de oecumene is veel minder ‘zwaar’ geworden, nadat de Raad van Kerken opgeheven is. Nu blijkt op ‘lichte’ wijze – d.w.z. zonder zware organisatie – toch van alles mogelijk te zijn! Het past goed bij onze dynamische en snel veranderende tijd, waarin telkens opnieuw gezocht moet/mag (!!) worden naar wat nu mogelijk is.

Een paar jaar geleden schreven we een notitie over de stand van zaken in de oecumene met de titel: ‘Het net aan de andere kant uitwerpen’. Deze titel is een knipoog naar Johannes 21. Na de dood van Jezus gaan de leerlingen van Jezus weer terug in hun oude beroep: vissen. Het vangen lukt niet goed; de netten blijven leeg. ‘Iemand’ aan de oever (hij blijkt achteraf Jezus zelf te zijn) spoort de leerlingen aan om eens aan de andere kant de netten uit te werpen. Het resultaat van de vangst is verbluffend!

Zo blijkt een nieuwe manier van oecumene verbluffend inspirerend te zijn geweest! Hoopvol zien we uit naar weer nieuwe oecumenische mogelijkheden!

Ds. Jan Struijk en Annet Zoet 


Oecumene

Oecumenische Raad Beltrum – Groenlo – Lievelde

De Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde vertegenwoordigt de 4 geloofsgemeenschappen in deze 3 plaatsen:
• de PKN-gemeente van Groenlo
• de katholieke geloofsgemeenschappen in de genoemde plaatsen die alle drie deel uitmaken van de St. Paulusparochie.

De leden van de Oecumenische Raad zijn:
• ds. Ria Willems (emeritus predikant Hervormde Gemeente)
• pastor Annette Zoet (pastor van de St. Paulusparochie en afgevaardigde pastoresberaad)
• Peter Müller (afgevaardigde R.K. kerk Groenlo en voorzitter)
• Diny Vennebekken (afgevaardigde Hervormde Gemeente en secretaris)
• Fien Scharenborg (afgevaardigde R.K. kerk Beltrum en penningmeester)
• Hans Krabbenborg (afgevaardigde R.K. kerk Lievelde)

De belangrijkste doelstelling van de Oecumenische Raad is de oecumene te bevorderen. Wij doen dit in nauwe samenwerking met het pastoresteam van de St. Paulusparochie, dat verantwoordelijk is voor het pastorale beleid in de parochie, de kerkenraad van protestantse gemeente van Groenlo en de 3 locatieraden van de 3 genoemde geloofsgemeenschappen van de St. Paulusparochie. Deze samenwerking wordt enerzijds gewaarborgd door dominee Ria Willems en pastor Annette Zoet en anderzijds door overleg met vertegenwoordigers van de kerkenraad en de 3 locatieraden van Beltrum, Groenlo en Lievelde.

Om deze doelstelling te realiseren vergaderen wij minimaal 4 keer per jaar en hebben wij de volgende activiteiten:
• een viering voor b.g.v. de week van het gebed voor de eenheid van de christenen op een zondagmorgen (10.00u) in januari,
• een oecumenisch avondgebed op de zondagmiddagen (17.00u) van de veertigdagentijd,
• een viering b.g.v. de vredesweek op een zondagmorgen (10.00u),
• een oecumenisch avondgebed op de zondagmiddagen van de advent (17.00u),
• een oecumenische kerstsamenzang op de 3e zondag van de advent,
• elke 2e en 4e woensdag in de maand Taizé-vieringen (19.00u) en
• een avond met een spreker.