Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 februari 2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 februari 2019


Bestuur
• Bestuurssamenstelling: er zijn geen ontwikkelingen.
• Andere opzet jaarlijkse Paulusdag: door het pastoraal team wordt er aan gewerkt, maar er is nog geen plan dat besproken kan worden.
• De begroting voor 2019 is goedgekeurd, met uitzondering van de investeringsbegroting. Dit betekent dat elke investering per keer aangevraagd en onderbouwd moeten worden.
• Over de resultaten van de Actie Kerkbalans 2019 valt nu nog weinig te zeggen.

Personeel
• De parochie als werkgever moet een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) hebben voor haar personeel. Het Centraal Secretariaat begint met het invullen ervan, daarna zullen G. Slotman en B. Brockötter er verder aan werken. Moet nog afgerond worden.

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur
• Geen bijzonderheden.

Financiën
• Actie Kerkbalans 2019: Het Centraal Secretariaat heeft de folders van elke locatie opgevraagd; die zijn nog niet allemaal binnen.
• De jaarrekening 2018 moet voor 1 mei 2019 ingediend worden. Het Paulus-deel is bijna klaar.
• De financiering van kosten in de parochie is voor 80% gebaseerd op inkomsten van parochianen. Dat is een risico voor de toekomst gezien de te verwachte daling van die inkomsten onder andere door teruglopende kerkbetrokkenheid. Ook het sluiten van kerken kan een negatief effect hebben op de inkomsten van parochianen. Er moet naar alternatieven gekeken worden.

Uitwerken Pastoraal Beleidsplan 2018
• Diaken C. Peters en mw. A. Oude Geerdink zijn met gesprekken begonnen om de locaties Lievelde, Neede, Rekken en Rietmolen te ondersteunen bij hun voorbereiding hoe een pastorale geloofsgemeenschap te worden zonder eigen kerkgebouw. De reacties verschillen per locatie, maar overal is er voor een deel rouwverwerking.
- Lievelde: het gesprek wordt gepland.
- Neede tracht een soort klankbordgroep op te zetten om met de Locatieraad mee te denken.
- Rekken is met plannen bezig.

Uitwerken Bestuurlijk Beleidsplan 2018
• Uit het bestuurlijk beleidsplan 2018 is een werkplan opgesteld met 28 punten, voorzien van een termijn. Het bestuur gaat daarmee verder aan de slag.
• Rond de voorgenomen kerksluitingen in 2026 zijn diverse zaken al enigszins verkennend in gang gezet:
o In Velp is een conferentie, met als thema: “Kerkenvisie” bezocht, georganiseerd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Provincie Gelderland en het Gelders Genootschap.
o Er zijn gesprekken gevoerd met ambtenaren, verantwoordelijk voor het beheer van monumenten en gezichtsbepalende objecten, van de gemeentes Berkelland en Gelre-Oost. De gemeentes zijn verplicht een “Kerkenvisie” te ontwikkelen. Men geeft aan dat er veel mogelijk is indien er een goed plan is.
o Er is gesproken met de Stichting Oude Gelderse Kerken over eventuele mogelijkheden.
o Het Bestuur wil de parochianen periodiek op de hoogte houden, maar daar is nu weinig concreets over te melden. Het bestuur wil voorkomen dat we te snel gaan. Er is tijd. Die moet productief worden benut, maar niets forceren. Velen moeten ook nog wennen aan deze nieuwe realiteit.
? Een werkgroep in Rekken is al langer bezig met plannen te maken en heeft het bestuur om toestemming gevraagd een architect te betrekken bij het verdere vooronderzoek. Het bestuur vraagt na wat die opdracht precies inhoudt alvorens daaraan goedkeuring te kunnen geven.
? Neede heeft op 14 januari een tweede locatiebijeenkomst belegd. Daarbij is besloten om een klankbordgroep te formeren om de Locatieraad te ondersteunen bij het nadenken hoe te zijner tijd de locatie verder moet zonder eigen kerkgebouw.
? In Lievelde is een werkgroep bezig plannen te ontwikkelen en heeft toestemming gevraagd om een bureau in te schakelen. Het bestuur vraagt naar de opdracht alvorens daaraan goedkeuring te kunnen geven.
? Van Rietmolen is nog niets vernomen met welke plannen men bezig is.
o Plannen maken kost soms geld. Het bestuur heeft besloten dat wanneer locaties ondersteuning nodig hebben bij het ontwikkelen van plannen, dat daar een (beperkt) budget voor kan worden aangevraagd bij het bestuur mits de te ontwikkelen plannen gaan in een “levensvatbare” richting.
o Het bestuur komt met een document over de (on-)mogelijkheden van hergebruik van kerkgebouwen.

Gebouwen
• Eibergen: de afscheiding met De Klok wordt afgerond, netto wordt er ca. 15 m2 tuin verkocht aan De Klok.

Communicatie
• Nieuwe website. Er is een werkgroep gevormd. Tevens is er overleg met de redactieleden van de website. In maart zal er een cursus worden gegeven aan de websiteredactie. De locaties kunnen nu al beginnen om de huidige websiteteksten na te lopen en up to date te maken.
• Het plan om de Facebookpagina’s van Paulus en Ludger samen te voegen is nog niet gelukt.
• We willen iedereen, ook de locaties, vragen om voorzichtig te zijn met het doorsturen van mail naar grote groepen mensen. Lees wat je doorstuurt en gebruik vaker de BBC-optie voor mail naar groepen.


Volgende vergadering
• De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 3 april 2019.

01-05-2019

Zondag 19 mei: Zondag voor de Oosterse Kerken: 'God verheerlijken in liturgie en leven'
Lees meer >>
01-05-2019

Tienerkamp in Duitsland: Dare!
Lees meer >>
01-05-2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 6 april 2019
Lees meer >>
01-05-2019

Terugblik op De Passie
Lees meer >>
24-04-2019

De wandeling (pelgrimage)
Lees meer >>