Verslag bijeenkomst geloofsgemeenschap Ceacilia Neede op 14 januari

Fons Kox heet eenieder welkom. Diaken Cor Peters begeleidt deze bijeenkomst met ondersteuning van een PowerPoint presentatie. Exemplaren van deze Powerpoint presentatie kunt u na afloop van de bijeenkomst meenemen en wordt ook op de site van onze kerk geplaatst.

Dit is de tweede avond aangaande de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Wij hebben op 8 oktober 2018 (vorig jaar), hier samen met u, er waren ca 60 aanwezigen, gesproken over wat gaat er gebeuren in de toekomst met onze geloofsgemeenschappen en de Kerken.
Op deze avond konden wij u nog weinig vertellen wat er stond aan te komen, wel hadden wij met ons allen al wel begrepen dat het zo niet verder kon. Inmiddels hebben we op 31 oktober 2018 te horen gekregen dat de kerken in Lievelde, Neede, Rietmolen en Rekken voor 2026 gaan sluiten en dat Eibergen vooralsnog open blijft.

Diaken Cor Peters heeft ons op 8 oktober 2018 een presentatie laten zien met een visie zoals die eruit zou kunnen zien. Enkele punten die hierbij aan de orde kwamen, kan ik u hierbij noemen;
- Afnemend kerk bezoek
- Verkleining pastoraal team
- Terug lopende deelname aan sacramenten
- Geen nieuwe vrijwilligers
- Jaarlijkse financieringen
U heeft vragen kunnen stellen, wij hebben er, voor zover mogelijk, een antwoord op kunnen geven.

Op 8 oktober 2018 hebben wij ook kunnen horen dat er ook mensen zijn die graag willen meedenken en hun inzet willen delen bij onze geloofsgemeenschap. Sjaak Ots heeft zich die avond aangemeld, en heeft inmiddels zijn eerste bijeenkomst mee gedraaid als notulist, Sjaak zal ook deze avond gaan notuleren.

Tijdens deze avond was de algehele mening wel, dat de zorgen wel degelijk herkent werden door u.
Er is ook aangegeven hoe kunnen wij inspelen op de toekomstige ontwikkelingen. Hier werd genoemd om een “Paulus-Noord” , te vormen met de Locaties, Eibergen, Rekken, Neede en Rietmolen.
Wij hebben hier inmiddels een gesprek over gehad met de betreffende locaties in Eibergen, 

Gerard Bartels vertelt daar het volgende over:

Op 11 december 2018 hebben we (Fons Kox, Tonnie Bolster en Gerard Bartels) gesproken met de locaties van Paulus Noord om te bezien welke mogelijkheden er zijn om samen op te trekken, ervaringen te delen en perspectief te bieden op een goed aanbod aan vieringen in de eigen regio.
Tevens hebben we de reacties gepolst naar aanleiding van het beleidsplan van de Paulus parochie zoals gepresenteerd op 31 oktober 2018. Voor Rietmolen was het een complete verrassing omdat men van mening was dat men aan de eisen voldeed  (voldoende kerkbezoek, vitaliteit en financiën op orde). Rekken en Rietmolen denken na over een stichting in het leven roepen om de kerk te behouden en zien waar de kerk in de toekomst voor kan worden gebruikt. Eibergen was verrast dat zij open bleven. Dit waarschijnlijk vanwege de centrale ligging. Zij nodigen mensen uit de andere geloofsgemeenschappen van harte uit om samen met hen een geloofsgemeenschap te vormen.

Hierna loopt diaken Cor Peters aan de hand van een powerpoint presentatie het beleidsplan van de Paulus parochie door.
Het beleidsplan omvat 2 verschillende beleidsplannen, te weten, een bestuurlijk en een pastoraalbeleidsplan.

Wat deed het met u toen u hoorde dat voor 2026 de kerk in Neede gaat sluiten.

Daarop kwamen de volgende reacties:

  • Het was bij het bestuur op 8 oktober 2018 reeds bekend dat Neede zou gaan sluiten. Wat heeft de bijeenkomst van 8 oktober 2018 dan voor zin gehad?
  • Het doet zeer want een eigen parochie is het fijnst. In 2011 hebben we al afscheid moeten nemen van onze eigen pastoor en toen begon het loslaten van onze eigen parochie al. We zijn niet blij met de sluiting.
  • Er zijn meer vrijwilligers nodig bijvoorbeeld voor het voorgaan in de dienst.
  • De kerk is leeg en dat zie je ook in andere kerken.
  • Mensen komen bij elkaar in kleinere geloofsgemeenschappen.
  • Mensen willen een ander beleving, vernieuwing
  • Waarom Neede?
  • Hoeveel mensen zullen er vanuit Neede naar Eibergen
  • Er is teveel latijn in de dienst.

Het is een keerpunt in de geschiedenis van de katholieke kerk. We hebben nog nooit kerken moeten sluiten. Het pastoraal beleid is opgesteld zowel voor de Paulus Parochie als voor de Ludgerparochie. Hierbij wordt verwezen naar de flyer die ieder parochiaan heeft ontvangen.
Op termijn zullen er dan voor de Paulus en Ludgerparochie maar 4 of 5 kerken in gebruik zijn.

We zullen gaan werken aan pastorale nabijheid in geloofsgemeenschappen met een eigen programma, gedragen door vrijwilligers. Daarbij is van belang dat we ons afvragen hoe we geloofsgemeenschap zijn. Je zult het als geloofsgemeenschap zelf moeten doen, gedragen door vrijwilligers. Diaconie is daarbij een sleutelwoord. Waaruit blijkt het dat in Neede een christelijke geloofsgemeenschap is?

In het beleidsplan staat dat er gekomen moet worden tot innovatief pastoraat.De toekomst is een kleine gemeenschap, waarbij we op zoek gaan naar verbinding met elkaar in het geloof. Verwezen wordt naar Matheus 25 (Op het eind van de tijd komt het er op aan). In de Paulusparochie is er vanuit de vormselbijeenkomst al een kleine groep opgestart die rond dit thema “M25” met elkaar in gesprek gaan. Er gebeurt dus op dit gebied al iets.
We zullen in kleine groepen in gesprek gaan aangaande het geloof. We zullen op zoek moeten naar de jeugd waarbij de ouders een cruciale rol spelen in de geloofsopvoeding.
We zullen aan de ene kant onze huidige geloofsgemeenschap los moeten laten en verbinding zoeken met de andere locaties, Rekken, Rietmolen en Eibergen. Aan de andere kant is het ook belangrijk dat we als geloofsgemeenschap in Neede hecht blijven en dat we er voor elkaar zijn.

Bestuurlijke reden aangaande de sluiting van de kerk

De financiën zijn op dit moment nog niet zorgelijk maar de zorgen zijn er wel aangaande de financiën op de lange termijn. Bij de sluiting moet gekeken worden naar de aanpassing van de pastorale organisatie, vrijwilligers, gebouwen en begraafplaatsen. Een goede kerkbalans zal nodig blijven om de financiën op orde te houden. Een kerk mag alleen gesloten worden als er een herbestemming is. Er zal een koper gezocht worden voor het kerkgebouw. Bij het begeleidingstraject zal de locatieraad worden betrokken. Het is van belang dat de geloofsgemeenschap doorgaat en dat we elkaar als geloofsgemeenschap kunnen blijven ontmoeten. De vraag voor de komende tijd is dan ook hoe we de geloofsgemeenschap van Neede in stand houden na 2026. 

Rondvraag

De vraag was dat als voor 2026 er een goede oplossing voor het kerkgebouw is of de kerk in Neede dan al voor 2026 wordt gesloten. Dit werd door Cor Peters bevestigd.

In de rondvraag was de vraag hoe we het contact als geloofsgemeenschap met elkaar in stand houden. We moeten vooruitkijken, zien welke mogelijkheden er zijn. We zijn met z’n allen een kerk. Waaruit blijkt dat er in Neede een christelijke geloofsgemeenschap is. Er behoren ongeveer 2000 katholieke leden bij onze geloofsgemeenschap. Op ongeveer 700 adressen wordt de binding bezorgd en ongeveer 550 huishoudens betalen mee aan de kerkbalans. We zullen er voor moeten zorgen dat we met elkaar in contact blijven en dat er een goede binding is met de vrijwilligers, die ieder op zijn eigen wijze van belang zijn voor de christelijke geloofsgemeenschap. Het achterhuis is voor onze geloofsgemeenschap van wezenlijk belang en we zullen daarom ons moeten inspannen dat het achterhuis voor onze geloofsgemeenschap behouden blijft als dit financieel mogelijk is.

We hebben vrijwilligers op dit moment soos voor senioren, de voedselbank, het geloofsgesprek, het drukken en opstellen van de binding, het secretariaat, de administratie, financiën, de administratie van het kerkhof, de wijkraden en de kerkbalans.
Hoe krijgen we de jeugd terug. De geloofsopvoeding begint bij de ouders. De jeugd zullen we moeten koesteren.

We zullen elkaar moeten vinden in het geloof, met elkaar in gesprek gaan over geloven.

Zullen mensen wel naar Eibergen of naar Groenlo naar de kerk gaan? Op andere plaatsen is gebleken dat mensen hun plek elders in een kerk zoeken omdat ze toch iets missen.

We kunnen de koren in de andere kerken laten zingen. De koren uitwisselen.

 

In februari 2019 is er een gesprek van de locatieraad met het parochiebestuur.

We willen komen tot het samenstellen van een klankbordgroep van ongeveer 15 personen. Daarbij wordt gedacht om, vanuit de diverse groepen van vrijwilligers of mogelijk ook mensen die niet betrokken zijn bij vrijwilligerswerk, geloofsgenoten mee te laten denken over de toekomst van onze geloofsgemeenschap.

In juni is er weer een tweede ontmoeting met “Paulus-Noord”.

Hoe houden we als geloofsgemeenschap verbinding met elkaar.
Hoe komen we ook in de toekomst tot een lokaal geloofsgesprek.

In oktober zal er wederom een parochieavond zijn.

 

Klik HIER voor de handout van de presentatie op 14 januari 2019

18-04-2019

Een groet van de aartsbisschop - Paastriduum 2019
Lees meer >>
15-04-2019

15 mei: een bijzondere rondleiding in de Calixtusbasiliek
Lees meer >>
04-04-2019

Oecumenische Hemelvaart op 30 mei 2019
Lees meer >>
03-04-2019

"Zindag" aan de Berkel
Lees meer >>
01-04-2019

Terugblik op lezing voor dr. Anton ten Klooster in Rietmolen
Lees meer >>
01-04-2019

Boete en verzoening met Pasen
Lees meer >>
01-04-2019

Zondag Goddelijke Barmhartigheid: 28 april in Groenlo
Lees meer >>
25-03-2019

Programma 24 uur voor de Heer
Lees meer >>
25-03-2019

De viering van het Paastriduum in het Eucharistisch Centrum
Lees meer >>
13-03-2019

Zondag 5 mei opening van het Bedevaartseizoen
Lees meer >>
01-03-2019

Je ziet Hem niet, want Hij is doorzichtig
Lees meer >>
01-03-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 februari 2019
Lees meer >>