Beleid van de Parochie St. Paulus voor de komende jaren

Op woensdag 31 oktober j.l. heeft het Bestuur van de St. Paulusparochie een St. Paulusavond belegd voor  de locatieraden en de pastorale vrijwilligers van het Breed Pastoraal Overleg van de parochie. Tijdens dat overleg zijn de plannen voor de komende jaren gepresenteerd. Diaken C. Peters zette het pastorale plan “Met gelovig vertrouwen de Toekomst in” uiteen en dhr. B. Brockötter presenteerde het bestuurlijke beleidsplan “Moed en Vertrouwen”.

Beide plannen houden rekening met het proces van ontkerkelijking dat helaas ook onze parochie niet ongemoeid laat. Het kerkbezoek loopt sterk terug, het ledenbestand vergrijst, jongeren voelen zich niet meer betrokken en het aantal pastores en vrijwilligers neemt af. Daarnaast staan de financiën in de toekomst onder druk.

Het pastorale plan geeft aan hoe het pastorale team, dat niet alleen de pastorale zorg voor de zeven locaties van St. Paulus verzorgt, maar ook werkzaam is in de negen locaties van St. Ludger, de komende jaren te werk zal gaan onder deze omstandigheden. Duidelijk is dat het aantal pastores zal afnemen en dat vervanging niet verwacht wordt. De H. Eucharistievieringen zullen vooralsnog in elk weekend plaatsvinden in de eucharistische centra van Groenlo en Lichtenvoorde. Fasegewijs worden de vieringen waarin een lid van het pastoraal team voorgaat op de andere locaties verminderd.

Het bestuurlijke plan geeft weer hoe het pastorale team met middelen ondersteund gaat worden. Daarnaast geeft het plan aan welke stappen gezet moeten worden om ook op de langere termijn levensvatbaar te blijven in omstandigheden van verdergaande ontkerkelijking.

Dit leidt tot ingrijpende, maar noodzakelijke keuzes. De twee belangrijkste keuzes zijn:

  1. Onderzoek fusie
    Naast pastorale samenwerking is het bestuur in gesprek met het parochiebestuur van de St. Ludgerparochie om te onderzoeken of een toekomstige fusie wenselijk is.

  2. Onttrekking kerkgebouwen
    Het beleidsplan van het parochiebestuur sluit aan bij dat van het pastorale team. Het afstoten van kerkgebouwen wordt helaas noodzakelijk. Officieel heet dat: het onttrekken van kerken aan de Goddelijke eredienst. Aan die eindfase gaat een zorgvuldig plan en proces vooraf. Het parochiebestuur zet een proces in gang om de locaties hier op voor te bereiden. Daarbij wordt ook gekeken naar eventuele herbestemmingen. Dit proces dient uiterlijk 1 januari 2026 te zijn afgerond. Het is mogelijk dat een kerkgebouw eerder aan de eredienst onttrokken wordt als er een goede herbestemming gevonden is.

Vooralsnog behouden de kerken van Groenlo, Beltrum en Eibergen hun liturgische functies.
Uiterlijk op 1 januari 2026, of zoveel eerder in goed overleg, wordt aan de Aartsbisschop van Utrecht verzocht de volgende kerken aan de Goddelijke eredienst te onttrekken:
H. Caecilia in Neede; Christus Koning in Lievelde; HH. Martelaren van Gorkum in Rekken en H. Caecilia in Rietmolen.

Het parochiebestuur is zich bewust dat we voor grote veranderingen staan en een ingrijpende transitie. Tegelijk dringt ze erop aan de huidige realiteit onder ogen te zien. Naast realiteitszin zijn nodig: vertrouwen in de toekomst, solidariteit tussen de lokale geloofsgemeenschappen en deelname van vrijwilligers. Met moed en vertrouwen wil het parochiebestuur en pastorale team blijven werken aan de toekomst van de St. Paulusparochie en de presentie van de rooms-katholieke Kerk in dit gedeelte van de Achterhoek.

De complete beleidsplannen “Met gelovig vertrouwen de Toekomst in” en “Moed en Vertrouwen” zijn te vinden op de website www.stpaulusparochie.nl.

Een samenvatting van die plannen is te vinden in de flyer die ook thuis bezorgd wordt bij parochianen.

Ook de mededeling die 5-11-2018 naar de pers gaat is daar te vinden.

 

Heeft u vragen dan kunt u die bij voorkeur per e-mail richten aan het parochiebestuur: secretariaat@stpaulusparochie.nl

Wij hopen u hiermee op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Het parochiebestuur

14-03-2019

Kruisweg HaZiMa in de open lucht 2019
Lees meer >>
13-03-2019

Zondag 5 mei opening van het Bedevaartseizoen
Lees meer >>
12-03-2019

Mee naar de Chrismamis op 17 april?
Lees meer >>
11-03-2019

11 april: Paas-epos door Stephan Boonzaaijer
Lees meer >>
07-03-2019

Vastenbrief 2019 van Kardinaal Eijk
Lees meer >>
01-03-2019

Kom je ook eten? Sobere maaltijden in Neede
Lees meer >>
01-03-2019

24 Uur voor de Heer (29-30 maart)
Lees meer >>
01-03-2019

Je ziet Hem niet, want Hij is doorzichtig
Lees meer >>
01-03-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 februari 2019
Lees meer >>
27-02-2019

Tienerkamp voor jongeren van 12 t/m 16 jaar
Lees meer >>
20-02-2019

20 maart: goed leven in gejaagde tijden volgens paus Franciscus
Lees meer >>
14-02-2019

Oecumenisch avondgebed in de Veertigdagentijd
Lees meer >>
01-02-2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 9 januari 2019
Lees meer >>
01-02-2019

Verslag bijeenkomst geloofsgemeenschap Ceacilia Neede op 14 januari
Lees meer >>
10-01-2019

Vastenactie project 2019: Waterputten in Romik Eritrea
Lees meer >>