Terugblik op bijeenkomst over de toekomst van de kerk in Neede

De grote zaal van het Achterhuis zat vol op maandag 8 oktober. Zo’n 60 parochianen gaven gehoor aan de uitnodiging van de locatieraad en pastoraatsgroep om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de kerk in Neede.

Voorzitter Fons Kox heet iedereen van harte welkom. Deze avond is bedoeld om te informeren en met elkaar in gesprek te gaan. Op 31 oktober zal het Paulusbestuur een nieuw beleidsplan presenteren. Wat daar in staat weten wij nog niet.
Gespreksleider diaken Cor Peters leest ter bezinning een deel uit de 1e brief van de apostel Paulus aan de christenen in Korinthe (1Kor. 12) over de gaven van de geest.
Daarna volgde een powerpoint presentatie waarin nader wordt ingegaan op de zorgen van de locatieraad en pastoraatsgroep.
[1] Afnemend kerkbezoek
Jaarlijks worden in 2 weekenden in de vastentijd het aantal kerkgangers geteld voor KASKI. Deze tonen een dalende lijn. Dit jaar zijn in de Paulusparochie gedurende 6 weekenden het aantal kerkgangers geteld. In Neede waren dat tijdens 5 weekendvieringen gemiddeld 85 bezoekers (incl. gemiddeld 19 koor-leden).
[2] Verkleining pastoraal team
Het pastorale team voor St. Paulus én St. Ludger (16 kerken) heeft 4,2 fte en gaat volgend jaar door pensionering terug naar 3,0 fte. En hoe lang kunnen we nog beschikken over 2 priesters…?
[3] Teruglopende deelname aan sacramenten
Voor KASKI worden ook jaarlijks cijfers over doop, 1e communie, vormsel, huwelijk en overlijden verzameld. Ook hier zien we dalingen. In 2017 waren er geen dopelingen. Wie doet er dan nog de Eerste Communie over 7 jaar? Het laatste huwelijk was in 2012. De laatste 2 jaar waren er nog 9 uitvaarten per jaar.
[4] Geen nieuwe vrijwilligers
We zien een vergrijzing in het vrijwilligersbestand. De gemiddelde leeftijd was in 2011 63 jaar en nu 69 jaar. De laatste 7 jaar is het aantal vrijwilligers met bijna 20% gedaald. Vrijwilligers zijn onmisbaar en bepalen de vitaliteit. We worden kwetsbaar omdat er nauwelijks opvolgers zijn. We zien bij de sacramenten (doop, eerste communie en vormsel) bepaalde taken noodgedwongen verschuiven van locatieniveau naar parochieniveau.
[5] Jaarlijkse financiën
De laatste jaren had onze locatie negatieve financiële resultaten. De oudste parochianen dragen relatief het meeste bij aan de Actie Kerkbalans. De inkomsten uit de Actie Kerkbalans staan daardoor de komende jaren (verder) onder druk.

De locatieraad heeft zich de laatste jaren sterk gemaakt voor een aantal punten: de Werkgroep Vieringen is extra ingezet voor een goed aanbod aan vieringen, er zijn kindervieringen en kindernevendiensten georganiseerd, er is zoveel mogelijk
bezuinigd en er is ingezet op diaconie (o.a. inloophuis).

De aanwezigen herkennen de genoemde zorgen heel duidelijk. Deze spelen ook in andere kerken en ook in het verenigingsleven. Er wordt opgemerkt dat in kleine groepen een grote spiritualiteit kan zijn. Op scholen wordt nauwelijks nog aandacht besteed aan het geloof. Pastores gaan ook niet meer naar de scholen. Geloofsopvoeding begint in het gezin. De kerk kan ondersteunen.
Hoe kunnen we inspelen op de ontwikkelingen? Door samenwerken in/aan “Paulus-Noord” (Eibergen – Neede – Rekken – Rietmolen)?

Diaken Cor Peters deelt post-it’s uit waarop de aanwezigen hun reactie kunnen geven op twee vragen: (1) Hoe blijven we lokaal geloofsgemeenschap: wat blijven we hier in Neede doen? (2) Wat kun jij bijdragen aan de toekomst van de geloofsgemeenschap? Welke talenten ga je inzetten?
De uitkomsten zijn verzameld en kort besproken.

Het was goed om op deze avond de zorgen over de toekomst te delen. Als locatie-raad en pastoraatsgroep wisten we niet welke opkomst we konden verwachten. Natuurlijk kunnen we discussiëren over de opkomst, maar het was een goede start. Via Binding en de parochiewebsite kunnen de andere parochianen zich ook laten informeren.

Zoals aangegeven wordt op 31 oktober het nieuwe beleidsplan voor de St. Paulus-parochie gepresenteerd aan de locatieraden en pastoraatsgroepen. Dat schept hopelijk meer duidelijkheid over de koers die gevaren wordt.
We organiseren een vervolgbijeenkomst voor alle parochianen van Neede op maandag 14 januari 2019. Komt u dan ook (weer)?

14-03-2019

Kruisweg HaZiMa in de open lucht 2019
Lees meer >>
13-03-2019

Zondag 5 mei opening van het Bedevaartseizoen
Lees meer >>
12-03-2019

Mee naar de Chrismamis op 17 april?
Lees meer >>
11-03-2019

11 april: Paas-epos door Stephan Boonzaaijer
Lees meer >>
07-03-2019

Vastenbrief 2019 van Kardinaal Eijk
Lees meer >>
01-03-2019

Kom je ook eten? Sobere maaltijden in Neede
Lees meer >>
01-03-2019

24 Uur voor de Heer (29-30 maart)
Lees meer >>
01-03-2019

Je ziet Hem niet, want Hij is doorzichtig
Lees meer >>
01-03-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 februari 2019
Lees meer >>
27-02-2019

Tienerkamp voor jongeren van 12 t/m 16 jaar
Lees meer >>
20-02-2019

20 maart: goed leven in gejaagde tijden volgens paus Franciscus
Lees meer >>
14-02-2019

Oecumenisch avondgebed in de Veertigdagentijd
Lees meer >>
01-02-2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 9 januari 2019
Lees meer >>
01-02-2019

Verslag bijeenkomst geloofsgemeenschap Ceacilia Neede op 14 januari
Lees meer >>
10-01-2019

Vastenactie project 2019: Waterputten in Romik Eritrea
Lees meer >>