Nieuws van het parochiebestuur (n.a.v. de vergadering van 19 december)

Op 19 december heeft het parochiebestuur weer vergaderd. Hieronder een overzicht van besproken punten.

Pastoraal Team

 • Het rooster wordt tot half volgend jaar (2018) voortgezet op de oude voet.
 • Op 22 november is er overleg geweest van de gezamenlijke besturen van St. Paulus en St. Ludger en het Pastoraal Team. De bestuursleden waarderen het optimisme ten aanzien van de voorgenomen taakverdeling van het Pastoraal Team, maar vrezen voor overbelasting gezien de beperkte en teruglopende bezetting. Er zullen scherpere keuzes gemaakt moeten worden verwachten de besturen.
 • Het Pastoraal Team is niet altijd even gelukkig met de opstelling van sommige locaties. Soms lijkt het besef dat niet alles kan blijven zoals het geweest is, nog niet overal is doorgedrongen. Het is niet meer mogelijk om alles zelfstandig in de eigen locatie te doen.
 • Het bestuur kijkt tevreden terug op feestelijkheden rond de priesterwijding en de eerste H. Eucharistieviering van pastor Den Hartog. Er waren ca. 600 mensen in de basiliek en 235 in City Lido. Het bestuur bedankt alle vrijwilligers die hieraan bijgedragen hebben.

Bestuur

 • Vacatures bestuur: er valt op dit moment niets te melden.
 • De vergaderkalender voor 2018 is als volgt vastgesteld: 13 maart, 1 mei, 5 juni, 14 augustus, 2 oktober, 5 november, 4 december, 7 januari 2019.
 • Bijzondere vergaderingen:  19 maart overleg met Voorzitters en Budgethouders van alle locaties.
 • In de afgelopen periode is het bestuur erg druk geweest met het beheer van gebouwen, zie Gebouwen.

Financiën

 • Begroting 2018: Deze is tijdens de vergadering kort toegelicht en goedgekeurd. De definitieve begroting voorziet na enkele aanpassingen toch een positief saldo.
 • Inloophuis Neede: de locatie vraagt voor 2017 een bijdrage in de kosten voor training van deze vrijwilligers. De aanvraag is toegekend.
 • Passiespellen 2018: de begroting hiervan laat een tekort zien. Een voorstel om dit te financieren is op 9-10-2017 besproken met de locaties.
 • Tarieven 2018: Het bestuur heeft het voorstel wat aangepast en vastgesteld. Ze zijn te vinden op de website onder Tarieven en Beleid.
 • Pastoor De Jong heeft het collecterooster 2018 voorgelegd aan het bestuur. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van 2017. Het bestuur is akkoord.

Gebouwen

 • Verkoop pastorie Rekken: deze is, onder voorbehoud, verkocht. Er moeten nog wel enkele aanpassingen worden gedaan i.v.m. de afscheiding van kerkgebouw en pastorie.
 • De pastorie van Lievelde is, onder voorbehoud, verkocht.
 • Gebouw De Bron, Groenlo. Hiervoor heeft zich een koper gemeld. Na onderhandelingen is er, onder voorbehoud, een koopovereenkomst tot stand gekomen.
 • Alle hierboven gemelde verkoopovereenkomsten zijn onder voorbehoud; ze moeten nog ter goedkeuring aan het Bisdom voorgelegd worden.
 • Geluidsinstallatie basiliek Groenlo: de speurtocht naar verbetering loopt.
 • Verhuur pastorie Eibergen: op dit moment is de pastorie tijdelijk verhuurd. Met de volgende huurder zijn gesprekken gevoerd over enkele aanpassingen van straatwerk en erfscheiding. Voor de pastorie is een omgevingsvergunning aangevraagd en ontvangen omdat de pastorie als aula dienst gaat doen.
 • Kerk Eibergen: alle gevelkachels zijn afgekeurd. Er zijn 7 nieuwe geplaatst nadat de oude kachels met hulp van enkele vrijwilligers verwijderd zijn.
 • Sacristie Lievelde: het bestuur is in overleg met de locatieraad van Lievelde om de sacristie wat op te knappen.
 • Verzekering: één van de eisen in de verzekeringspolis is dat brandblussers minimaal 2-jaarlijks gekeurd worden. De locaties zijn gevraagd te controleren of dit geregeld is.

Personeel

 • In verband met het stoppen van het koor Diapason in Neede is het ontslag van de dirigent geregeld.

Volgende vergadering

 • De volgende formele vergadering van het parochiebestuur is op 13 maart 2018.


Het parochiebestuur wenst iedereen een gelukkig en gezond nieuwjaar.

 

06-11-2018

Beleid van de Parochie St. Paulus voor de komende jaren
Lees meer >>
23-10-2018

Terugblik op bijeenkomst over de toekomst van de kerk in Neede
Lees meer >>