Emmausverhaal: bouwstenen voor geloofsgemeenschap

In het evangelie volgens Lucas (Lc. 24, 13-35) lezen we een prachtige gebeurtenis van de twee vrienden van Jezus die Jeruzalem de rug toekeren. Best wel begrijpelijk na alles wat er in de laatste week van Jezus’ leven is gebeurd. Alle hoop die ze in Hem hadden was met de kruisdood de bodem ingeslagen. Geen toekomst meer. Hoe nu verder? Onderweg, al lopende en pratende over die gebeurtenissen en de gevoelens die dat allemaal oproept, is er een bijzondere ontmoeting. Een vreemdeling loopt mee, vraagt wat er met hen aan de hand is en laat ze maar vertellen. EmmausgangersDe vreemdeling noemt deze twee kortzichtige mannen. Zijn jullie vergeten wat de profeten over de Messias gezegd hebben? Straalt er dan geen enkel lichtje in deze nacht? Zie je niet dat dit einde een nieuw begin is? Nu begint de vreemdeling uitvoerig te vertellen. Als ze in het dorp aankomen, gaat de vreemdeling met hen een huis binnen, want het is bijna donker. Daar breekt Hij het brood met hen. En bij het breken van het brood herkennen zij Hem, hun gestorven vriend, Jezus van Nazareth, een weg naar het leven.

Dit verhaal roept beelden op in verband met kerk en parochieopbouw en vernieuwing. Het verhaal laat een proces van geloofsgroei zien en reikt ons elementen aan voor gemeenschapsvorming. Het laat ons twee mensen zien, die gesterkt in hun geloof in Jezus Christus, gemeenschap vormen. En wonder boven wonder hebben ze daar geen blauwdruk voor nodig. Slechts een levende herinnering aan de woorden van Jezus en een levendige herinnering aan een gezamenlijke maaltijd zijn voldoende om een gemeenschap te laten ontstaan.
Jezus had een beeld voor ogen van een samenleving waar geen pijn is of leed, waar mensen leven vanuit hun hart. De twee vrienden zien het voor zich: een nieuwe gemeenschap van mensen die respect hebben voor elkaar en die in de tekens van brood en wijn Jezus gedenken. Het gesprek onderweg, is een voorwaarde om gemeenschap te kunnen vormen.

Wat zou het een zegen zijn wanneer er in onze geloofsgemeenschappen groepen mensen bij elkaar komen, met elkaar onderweg gaan, in gesprek raken over hun leven en geloven en daarin weten te groeien in het geloof in Jezus Christus.
In dit werkjaar worden de gesprekken, die ik het afgelopen jaar voerde met leden van locatieraden en met andere groepen, voortgezet. Samen op zoek naar nieuwe vormen van gemeenschap, waarbij het geloofsgesprek centraal staat. Vanuit die ontmoeting kunnen we opnieuw geraakt worden om die Blijde Boodschap met hart en ziel uitdragen, in alle eenvoud in je persoonlijke leven. Je kunt de Kerk best (even) de rug toegekeerd hebben, maar verlies je daardoor ook niet het contact met de Bron van leven en geloven?

Diaken Cor Peters, oktober 2017

13-01-2018

Inspiratie uit de Schrift en boekbespreking
Lees meer >>
13-01-2018

Huispaaskaarsen bestellen
Lees meer >>
10-01-2018

De Maria Passie komt naar Gaanderen
Lees meer >>
03-01-2018

Lichtjesavond
Lees meer >>
01-01-2018

Lezing door Herman Scholte Albers: 'Voor wiens Gelaat ik sta'
Lees meer >>
01-01-2018

Kerkbalans 2018: Geef voor je kerk
Lees meer >>
01-01-2018

Voortaan permanente inzameling voor de Voedselbank
Lees meer >>
01-01-2018

Zondag van gebed voor de eenheid
Lees meer >>
01-01-2018

Beleidsadviesgroep Diaconie zoekt versterking
Lees meer >>
01-01-2018

Nieuws van het parochiebestuur (n.a.v. de vergadering van 19 december)
Lees meer >>
22-12-2017

Communie voorbereiding
Lees meer >>
14-12-2017

Verenigd in gebed voor de vrede
Lees meer >>
06-08-2017

Jan Klein Zeggelink (85), geboren in Beltrum, zorgt al 60 jaar voor zijn parochianen
Lees meer >>