Paulus en zijn locaties.

Deel III.

De vorige keren hebt u in grote lijnen gelezen welke verantwoordelijkheden bij het St. Paulusbestuur liggen en welke bij de locatieraad. Op voorschrift van het bisdom bestaat de locatieraad uit minimaal 3 en maximaal 7 personen. De raad wordt ingesteld door het bestuur, niet door het bisdom zoals vroeger het parochiebestuur. In Groenlo bestaat de locatieraad momenteel uit 6 personen; een op zich mooi aantal. In het huishoudelijk reglement staat dat de raad zelf bepaalt wie er voorzitter, wie secretaris en budgethouder (penningmeester) is. De voorzitter van onze locatieraad is Mariëlle Geessinck; secretaris is Anita Overkamp, die ook zitting heeft in het catechetisch beraad.
Budgethouder Ton Gunnewijk draagt zorg voor de centen. André Kempers is lid voor het onderdeel communicatie, Gerard Nijrolder houdt zich bezig met de gebouwelijke situatie en heeft zitting in het wijkberaad. Marietje Pasman zit in de locatieraad namens het liturgisch beraad . Vaste notulist is Jan Grijsbach. De raad vergadert 10 keer per jaar.

Soms neemt pastoor De Jong deel aan de vergadering. Er zijn binnen de St. Paulusparochie zeven locaties; begrijpelijk dat hij niet op alle locaties alle vergaderingen kan bijwonen. Dat is ook niet de bedoeling. Eén van de grote voordelen van de constructie van één bestuur met zeven verschillende locatieraden is juist het bestuurlijk ontlasten van het pastorale team. Het team staat voor de vieringen en de pastorale zorg in de meest brede zin van het woord.
Ieder lid van de locatieraad heeft dus min of meer zijn / haar eigen taak en verantwoordelijkheid maar de kracht zit uiteraard in het samen beleid maken, in het overleg en de uitvoering van dat beleid. Een locatieraad kan altijd bij het Paulusbestuur terecht voor vragen en overleg. Het bestuur overlegt op geregelde tijden met de voorzitters van de locatieraden en soms met de hele locatieraad.
De locatieraden op hun beurt kunnen uiteraard ook bij elkaar te rade gaan.

Waar praat de locatieraad dan zoal over ? Ik noem een aantal voorbeelden. Ter ondersteuning van het pastorale team moet er een pastoraatsgroep komen. Wat houdt dat in, een pastoraatsgroep en wie neemt daar zitting in. De opzet en de uitwerking van de actie Kerkbalans. Waar wordt wel geld aan uitgegeven, waaraan niet ? Aandacht voor de verschillende profielen: Liturgie, Catechese, Diaconie en Gemeenschapsopbouw. De werkzaamheden op het secretariaat. Contacten met het grote aantal vrijwilligers, dat zich gelukkig nog steeds inzet voor het reilen en zeilen in en om de kerk. Overleg met het bestuur over de tarieven voor verleende diensten als uitvaarten, trouwerijen, doopjes etc. etc. Contacten met de Oecumenische Raad.
Dit is maar een greep uit wat er allemaal aan bod komt; op verschillende genoemde onderdelen kom ik een volgende keer terug.