Paulus en zijn locaties. 

Deel  II.

De voormalige parochie Groenlo is dus één van de locaties van de St. Paulusparochie. Wat betekent dit nu eigenlijk?  Waar staat een locatie voor?  Waar houdt de locatieraad zich mee bezig ?

Binnen de parochie St. Paulus moet beleid gemaakt worden m.b.t. wie wat doet, waarom en wanneer. Het bestuur van de St. Paulusparochie bepaalt  in grote lijnen dat beleid en is er ook verantwoordelijk  voor.

De locatieraad heeft een meer uitvoerende taak, zonder bestuurlijke bevoegdheid.

Dit betekent in de praktijk niet dat het Paulusbestuur de locaties op alle terreinen alles maar zonder meer voorschrijft ; het bestuur zal dat ook niet willen. Het bestuur en de locale geloofsgemeenschappen (lees de locatieraden) dienen elkaar te verstaan; zij moeten in onderling overleg uitmaken welke kant we samen als parochie uitgaan en wat de bijdrage van iedereen daarbinnen is. Wel moet onderkend worden dat het bestuur vanuit zijn verantwoordelijkheid soms besluiten zal moeten nemen die niet elke locatie welgevallig zijn. Laten we wel  wezen, daar is het bestuur zelfs voor !!

De leden van de locatieraad moeten uit de eigen geloofsgemeenschap komen. De locatieraad regelt, zij het binnen het kader van de bestuurlijke organisatie van de parochie, een eigen beleidsplan, een eigen begroting en de praktische gang van zaken op de locatie. De locatieraad heeft geen pastoraal inhoudelijke bevoegdheden. Die zijn in de eerste plaats voorbehouden aan het team van pastores, gesteund door de (nog op te richten) pastoraatsgroep en de vele vrijwilligersgroepen.  Het Liturgisch Beraad dienst als een soort van klankbordgroep. Het spreekt vanzelf dat een goed op elkaar afgestemde samenwerking met alle betrokkenen van uitermate groot belang is. Een goede communicatie is eigenlijk van (over)levensbelang. Een goede samenwerking dus maar elkaar niet voor de voeten lopen, is het credo.

Het geld, dat binnenkomt via de actie Kerkbalans, wordt geïnd en is bestemd voor onze eigen locatie Groenlo. Uiteraard is er afdracht aan het St. Paulusbestuur en aan het bisdom.  Het bestuur is nl. verantwoordelijk voor de gebouwen en de salarissen.  En het bisdom moet ook draaien.

Ik noem een aantal zaken waar de locatieraad zich concreet mee bezig houdt. Samen met het pastoresteam en de vele vrijwilligers zorg dragen voor het welzijn van alle belanghebbenden binnen de locatie. De organisatie en afhandeling van de actie Kerkbalans. De dagelijkse zorg voor en verzorging van het eigen kerkgebouw en de bijbehorende ruimtes, het organiseren van het vrijwilligerswerk binnen de eigen geloofsgemeenschap. Het instellen en onderhouden van contacten met commissies en werkgroepen zowel binnen als buiten de locatie.

De locatieraad is verplicht de begroting van en voor haar eigen werkzaamheden aan het St. Paulusbestuur voor te leggen; en uiteraard is ook verantwoording achteraf vereist.