Paulus en zijn locaties.

De komende tijd kunt u - min of meer regelmatig – in afleveringen lezen over het ontstaan, de opzet, het werk van en door de locatieraad Groenlo.

Deel I.

De oprichting van St. Paulusparochie in oktober 2010 was – ondanks het al bijna zes jaar bestaande samenwerkingsverband - op emotioneel, praktisch en bestuurlijk vlak nogal ingrijpend.
Het besluit van het bisdom om de 7 parochies van het samenwerkingsverband op te laten gaan in één parochie kwam eerder dan verwacht maar lag wel voor de hand en was onontkoombaar. Het sterk afnemende aantal kerkgangers en het toenemende priestertekort kon en kan iedereen zien.
Hoewel de parochianen en de parochiebesturen niet bepaald zaten te wachten op die ene structuur van die ene grote parochie, werden de handen in elkaar geslagen. Op allerlei terreinen werd de fusie degelijk voorbereid, zowel praktisch/bestuurlijk als pastoraal. Het fusierapport en het pastoraal beleidsplan werden door het bisdom goedgekeurd en de St. Paulusparochie was geboren.
Met een prachtige viering van Woord en Gebed in de kerk van OLV Tenhemelopneming in Beltrum op 8 oktober 2010 werd het moment van samenvoegen gevierd. De officiële akte tot fusering werd in het voorjaar van 2011 gepasseerd. Formeel is de fusie een feit, het echte naar elkaar toegroeien moet echter nog beginnen.

De toenmalige zelfstandige zeven parochies Beltrum, Eibergen, Groenlo, Lievelde, Neede, Rekken en Rietmolen zijn dus opgegaan in de (grote) parochie St. Paulus, met de zeven genoemde parochies als locaties, ook wel locale geloofsgemeenschappen genoemd.
De St. Paulusparochie heeft als geheel één bestuur, dat zich bezig houdt met het ontwikkelen van beleid, werkzaamheden en projecten op centraal niveau. Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, het optreden als werkgever van de leden van het pastorale team en de medewerkers in vaste dienst, aan een verantwoord financieel beleid, aan het beheer van de begraafplaatsen. Het beheer van de begraafplaats in Groenlo is in handen van een aparte stichting.
De zeven locaties hebben ieder afzonderlijk een locatieraad, met als taak de praktische gang van zaken binnen de plaatselijke geloofsgemeenschap te regelen. Op de werkzaamheden van de locatieraad zal ik een volgende keer ingaan. Het is goed te weten dat de locatieraad geen bestuurlijke bevoegdheid heeft. Die ligt bij het St. Paulusbestuur. Enorm belangrijk is dus het overleg tussen het Paulusbestuur en de locatieraad.

Een bijkomende factor – en niet de minst belangrijke - is het beleid van de kant van het bisdom. Dit beleid heeft een enorme inpact op (het functioneren van) het bestuur, de locatieraden, de teamleden en niet te vergeten de parochianen. Ook hier kom ik op terug.