Uit de eerste brief van Paulus aan de christenen van Korinthe

Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde.

Er zijn verschillende vormen van dienstverlening, maar de Heer is een en dezelfde.

Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is een en dezelfde God, die alles in allen tot stand brengt.

Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.

Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven; aan een ander een woord van kennis, krachtens dezelfde Geest; aan een derde door dezelfde Geest het geloof; en aan weer anderen schenkt diezelfde Geest de gave om ziekten te genezen, de kracht om wonderen te doen, de gave van de profetie, de onderscheiding van geesten, het vermogen om in talen te spreken of de betekenis ervan uit te leggen.

Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil.