H. Mattheuskerk

Toen de neogotische kerk van Eibergen in het begin van de jaren dertig werd afgebroken omdat deze te klein werd en eigenlijk niet meer viel te restaureren, was dat niet allen een praktische, maar ook een symbolische daad. De neo- gothiek had afgedaan en architect Sluymer uit Enschede ontwierp een neo Romaans-gotische kerk  De nadruk kwam, in tegenstelling tot de omhoogstrevende en uitbundige neo-gothiek te liggen op zware sobere vormen.

Een gedrongen zware toren en een degelijk bakstenen schip met kleine ramen. De handvormstenen zijn groter dan normaal en doen denken aan de oude kloostermoppen.

Voor de bouw van de pastorie is nog een speciale ontheffing verleend door de  Aartsbisschop om niet katholieke aannemers te mogen laten meedingen in de aanbesteding. In die tijd kwam het veel voor dat men uitsluitend bij geloofsgenoten kocht.

 

 

De Bijbel op de ramen uitgebeeld

      

De ronde van de glas-in-lood ramen begint in de dagkapel ( stiltecentrum).

■ Op het grote raam staat de geboorte van Christus op afgebeeld met de herders uit de velden rond  Betlehem ( o.a Luc. 2, 6-20)

De engel brengt de blijde boodschap aan Maria ( Luc  1  26-35 )

Maria bezoekt haar nicht  Elisabeth, met op de achtergrond Zacharias , de man van Elisabeth en priester in de tempel te Jeruzalem  ( 1, 39-56 )

■ Het bezoek van de 3 wijzen ( koningen)aan de stal, alwaar ze geschenken overhandigen,goud, wierook en mirre. ( Mt. 2, 1-12)

De vlucht van Maria, Jozef en het Kind  naar Egypte. ( Mt. 2, 13- 15 )

Jezus  als  12 – Jarige tussen de wetgeleerden in de tempel te Jeruzalem. ( Luc.2, 41-52)

■ De H. Familie afgebeeld in de timmerwerkplaats van Jozef.

■ De H. Isidorus patroonheilige van de agrariërs.

■ Doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. ( Luc.3, 21-22 )

■ De bruiloft te  Kana, waar Jezus water in wijn veranderde. ( Joh. 2, 1-12 )

Jezus spreekt  een  menigte toe. Hij verkondigde zijn boodschap veelal in zgn. “           parabels’’

Jezus zegent de kinderen, nadat Hij het volk toegesproken had.

■ Jezus ligt te slapen varend op een boot op een meer en een hevige storm breekt los. Jezus  beveelt de storm te gaan liggen. ( Mc 4., 35-41  en Luc. 8 22- 25 )

Opwekking van  Lazarus met bij het graf de klagende vrouwen. ( Jon. 11, 11.17. 38-44 )

■ H. Caecilia patrones van de koren. Feestdag 22 november.

■ Jezus sterft aan het kruis  ( grote raam bij koor).

Adam en Eva in het paradijs. ( Gen 3, 1-8 )

Intocht van Jezus in  Jeruzalem  ( Mt. 21,  1-17 )

Tempelreiniging. Jezus met een zweep in de Hand gooit een  tafeltje met wisselgeld om  

( Luc. 19,  45- 48 )

  Jezus in het Hof  van Olijven, in doodsangst biddend tot God  de Vader  ( Mt. 26,  36- 40 )

Jezus geboeid voor Pilatus  ( Mt.  27, 24 )

  Geseling en bespotting van  Jezus. ( Joh. 19, 1; Mc 15,15; Mt 27,26; Luc. 23- 22 )

■ Jezus ontmoet op Zijn weg naar Golgotha enkele huilende vrouwen (  Luc. 23, 27-31 )

H. Mattheus patroon en naamgever van deze Kerk.

■  Jezus aan het  kruis,

■  Kruisafname. ( Piëta )

■  H.  Geest daalt neer  over de apostelen in de gedaante van  vurige tongen ( Hand. 2,1- 4 )

■  Genezing van een dochtertje van een Romeinse veldheer ( Mt. 7, 5-13 )

■ “ Emmaus- gangers ‘’ ( Lc. 24, 13-35 )  

■  Jezus overhandigt de grote sleutel van de hemel aan  Petrus  ( Mt. 16, 19 )

■  Jezus opneming ten hemel  ( Hand. 1, 9- 11 )

■ H. Eligius  ( Eloi ), bisschop van Noyon.

■  Johannes de  Doper ( Jon  1, 19 – 34 )